خودارزیابی اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش بالینی در سال 1393

نویسندگان

چکیده

مقدمه: رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش بالینی باعث پیشرفت و ارتقا فرایند یاددهی- یادگیری و درونی شدن اخلاقیات می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی خودارزیابی اساتید دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم در مورد وضعیت رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش بالینی انجام گردیده است.

روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1393 انجام شد. پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (75/0r=)، رعایت اخلاق حرفه ای در بالین توسط 20 نفر از مربیان دانشکده پرستاری و پیراپزشکی جهرم به روش سرشماری تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16 و با آماره های توصیفی ( فراوانی، میانگین و انحراف معیار ) و تحلیلی (آزمون فریدمن) تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: میانگین سنی اساتید 18/3±28 و سابقه آنها در آموزش در بالینی 78/2±7 سال بود. میانگین نمره خودارزیابی اساتید نسبت به رعایت اخلاق حرفه ای در بالین 40/0±36/2 از 3 بود، که در سطح عالی ارزیابی گردید.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد، خودارزیابی اساتید در مورد رعایت اصول اخلاق حرفه ای در آموزش بالینی در سطح عالی است. مطالعات میدانی بیش تر در این زمینه پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Self-assessment of nursing and paramedical instructors of Jahrom faculty about the status of professional ethics in clinical education, 2014

چکیده [English]

Abstract:Introduction:

Complying with professional ethics in clinical education promotes and improves the teaching-learning process and internalizes morality. The present study was carried out with the aim of investigating the self-assessment of nursing and paramedical faculty of Jahrom about the status of professional ethics in clinical education.

Materials and Methods: 

This cross-sectional and descriptive study was conducted in 2014. The valid and reliable researcher-made questionnaire (r = 0.75) was completed by 20 of the Instructor of nursing and paramedical faculty. The data were entered to SPSS version16 software and analyzed by descriptive (frequency, mean, standard deviation) and analytical test (Friedman).

Results:

The average age of instructors was 28 ± 3.18 and their history in bedside teaching was 7±2.78 years. The average of instructors' self-assessment to professional ethics in clinical practice was 2.36 ± 0.40 out of 3 that was evaluated “excellent”.

Conclusion:

The result of this study showed that self-evaluation of instructors about professional ethics in clinical education was at a high level. More field studies on this topic are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-assessment
  • instructors
  • Professional Ethic
  • Clinical Education