بررسی ارتباط هوش معنوی و کیفیت عملکرد پرسنل مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان اراک در سال 1394: یک مطالعه مقطعی- تحلیلی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: اورژانس پیش بیمارستانی یکی از مهمترین بخش های سیستم سلامت می باشد و شناخت عوامل موثر بر عملکرد تکنسین های اورژانس اهمیت دارد. هوش معنوی یکی از جنبه های شناخته شده هوش می باشد، که برخی مطالعات ارتباط آن را با کیفیت عملکرد کارکنان نشان داده اند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش معنوی و عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در شهر اراک انجام گرفت.

روش کار: تمام تکنسین های فوریت پزشکی که حداقل یک بار سابقه ماموریت بیمار قلبی را تجربه کرده بودند، در این مطالعه شرکت کردند.جهت ارزیابی هوش معنوی، پرسشنامه استاندارد هوش معنوی، عبداله زاده و همکاران  و جهت بررسی عملکرد شغلی کارکنان اورژانس، پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (JPQ) استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها، نتایج توسط نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری ANOVA و همبستگی پیرسون، در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: میانگین نمره عملکرد کارکنان اورژانس 8/7±5/60 درصد و میانگین نمره هوش معنوی شرکت کنندگان 6/21±96/63 بود. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد، نمره هوش معنوی کارکنان اورژانس با کیفیت عملکرد آنها ارتباط معنا داری دارد (001/0=P < /span>).

نتیجه گیری: از آنجایی که نتایج مطالعه نشان داد هوش معنوی با کیفیت عملکرد تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی ارتباط دارد، لذا بکار گیری روش هایی جهت تقویت هوش معنوی این افراد به منظور ارتقاء کیفی خدمات ارائه شده توسط مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between Spiritual intelligence and the quality of Emergency Medical Services personnel performance of Arak city-2015

چکیده [English]

Abstract:Introduction:

Pre-hospital Emergency Medical Services (EMS) is one of the most important parts of health system. So, it is important to understand the factors affecting the performance of the emergency technicians. One aspect of intelligence is known as spiritual intelligence that some studies have shown its relationship with the quality of employees’ performance. So, the present study was carried out with the aim of investigating the relationship between spiritual intelligence and pre-hospital care in the city of Arak.

Materials and Methods: 

All emergency medical technicians who had taken at least one heart-related patient participated in this study. In order to evaluate spiritual intelligence, spiritual intelligence questionnaire of Abdullah Zadeh et al. was used, and to evaluate the job performance of emergency, job performance questionnaire of Paterson (JPQ) was used. After collecting the data, the results were analyzed by SPSS16 software, ANOVA and Pearson correlation analysis at the significance level of 0.05.

Results:

The mean score of EMS personnel performance was 60/5±7/8 and the average score of the participants' spiritual intelligence was 63/96±21/6. Pierson correlation test showed that spiritual intelligence of the personnel was associated with their performance quality (P=0.00).

Conclusion:

According to the results of the study, spiritual intelligence is linked to the performance quality of the EMS technicians. Consequently, applying procedures to strengthen their spiritual intelligence in order to improve the quality of services provided by medical emergency and disaster management centers is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual intelligence
  • Performance
  • pre-hospital Emergency