بررسی دیدگاه دانشجویان از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393

نویسندگان

چکیده

نویسندگان:
مقدمه: ارزشیابی به معنای بررسی میزان نیل به اهداف تعریف می‌گردد و استفاده از ابزار سنجش مناسب جهت بهره برداری از دیدگاه فراگیران به‌عنوان یکی از عناصر مؤثر در نظام‌های آموزشی تلقی می‌گردد. این پژوهش با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393 انجام  شد.

روش کار: در این پژوهش مقطعی 332 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه 50 سؤالی روا و پایای محیط آموزشی راف و همکاران (DREEM) گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-v20 و آزمون‌های آماری توصیفی، تی مستقل و آنالیز واریانس یک‌طرفه مورد تجزیه‌و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نمره دیدگاه کلی اغلب دانشجویان (4/77%) از محیط یاددهی و یادگیری مطلوب و بسیار مطلوب بود. همچنین بین دیدگاه کلی دانشجویان برحسب جنس (001/0>p < /span>) رضایت از رشته تحصیلی (001/0>p < /span>) و علاقه به رشته تحصیلی (001/0>p < /span>) از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM تفاوت آماری معنادار مشاهده شد، به‌طوری‌که پسرها نسبت به دخترها، دانشجویان راضی و علاقمند به رشته تحصیلی نسبت به دانشجویان  ناراضی و غیر علاقمند، از دیدگاه بهتری برخوردار بودند.

نتیجه‌گیری: استفاده از نتایج به‌دست‌آمده جهت اصلاح محیط یاددهی و یادگیری و ارتقاء فرآیند یاددهی و یادگیری در دانشگاه و نیز اعمال تغییراتی در فرآیند جذب دانشجو به‌طوری که دانشجویان علاقه‌مند جذب تحصیل شوند و همچنین مقایسه دیدگاه فراگیران در مطالعات آتی سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Students’ Viewpoints on Teaching and Learning Environment based on DREEM Model at Shahrood University of Medical sciences in 2014

چکیده [English]

Introduction:

Evaluation means examine the amount of achieve to objectives and using appropriate assessment tools consider as one of the most effective elements in educational systems in order to take advantage of the views of learners. This research completed by purpose of determine students' perceptions about Learning-Teaching environment based on DREEM model in Shahroud University of Medical Science - 2014.

Materials and Methods: 

In this cross-sectional research, 332 students of Shahrood University of Medical Sciences were evaluated by stratified sampling. Data were collected using by demographic specification form and Roff et al’s valid and reliable 50-items questionnaire for educational environment (DREEM) and they were analyzed by using SPSS-v20 software and descriptive statistics tests, Independent T and one-way analysis of variance.

Results:

Overall vision of students most (77.4%) was desirable and very desirable from teaching and learning environment. Also, between overall vision of students based on gender (p<0.001), course satisfaction (p<0.001) and interest in education (p<0.001) was observed the statistically significant difference based on DREEM model from teaching and learning environment. So that, boys compared to girls were satisfied students and interested in education than students without satisfaction and interest and they had better views.

Conclusion:

Using the obtained results will be beneficial in future studies in order to improve teaching and learning environment and enhance teaching and learning in university and compares the views of learners, and also changes in the student recruitment process so that interested students are attracted to study.


                                                 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student
  • Teaching and Learning Environment
  • DREEM Model
  • Evaluation