بررسی ارزشیابی عملکرد انگیزشی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران بیمارستان های آموزشی اراک

نویسندگان

چکیده

چکیده:

مقدمه: ایجاد انگیزه در کارکنان یکی از وظایف اولیه مدیران است. انگیزه کارکنان همواره برای مدیران به عنوان چالش تلقی می شود. اگر بتوان انگیزه پرسنل را افزایش داد، رضایت شغلی و در نتیجه بهره وری نیروی انسانی افزایش یافته و نهایتا با بهبود رضایت مددجویان همراه خواهد. این پژوهش با هدف بررسی نحوه عملکرد انگیزشی سرپرستاران از دیدگاه خود و پرستاران تحت سرپرستی در بیمارستان های آموزشی اراک می باشد.

روش کار: این مطالعه مقطعی- تحلیلی است. تمامی سرپرستاران و پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه روا و پایا بود. داده ها با نرم افزار آماری SPSS:16  و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی نظیر آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون و آنوا تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین نمره عملکرد انگیزشی سرپرستاران از دیدگاه پرستاران 01/1±33/3 و از دیدگاه سرپرستاران 37/0±31/4 بود. نتایج نشان داد که بین درک سرپرستاران و پرستاران نسبت به وضعیت عملکرد انگیزشی سرپرستاران تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0>p < /span>).

نتیجه گیری: با توجه به وجود ارتباط بین دو دیدگاه و وجود فاصله وضعیت موجود عملکرد انگیزشی تا وضعیت مطلوب؛ بدین منظور تلاش و توجه هرچه بیشتر مدیران به توانمند سازی خود در بهبود و ارتقای کیفیت اجرای فرآیند انگیزشی پرستاران پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Head nurses’ Motivational performance through self-measuring and nurses’ viewpoint in educational hospitals

چکیده [English]

Introduction:

Motivating employees is one of the primary duties of managers. Employees’ motivation has always been seen as a challenge for managers. If we can increase staff motivation, then job satisfaction and consequently human labor productivity and client satisfaction will eventually improve. This study was conducted with the aim of evaluating the motivational performance of head nurses from their own perspective and that of nurses under the supervision of educational hospitals in Arak.

Materials and Methods:

This is a descriptive and cross-sectional study. All head nurses and nurses at educational hospitals of Arak were studied using census method. Data collection tool was a valid and reliable questionnaire. Finally, the data were analyzed using SPSS version 16, using descriptive and inferential statistics like independent t-test, Pearson correlation and ANOVA.

Results:

The mean score of motivational performance of head nurses from the perspective of themselves was 3/33±1/01and from the perspective of nurses was 4/31±0/37. The results showed that there was a significant difference between the perception of head nurses and that of nurses about the situation of motivational performance (p<0/001).

Conclusion:

With respect to the relationship between the two views the gap between the status quote of motivational performance and the ideal situation, it is recommended that all nurse managers encourage their self- empowerment to promote the quality of motivational performance process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational Performance
  • Head Nurses
  • job motivation
  • Management