بررسی آگاهی و رعایت حقوق بیمار درپرسنل اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم-1393

نویسندگان

چکیده

زهرا1، 1،1، زهرا 1*1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، جهرم، ایران
Journal of Education and Ethics in Nursing, Volume 4, Number 3, Fall 2015

چکیده:

مقدمه: برقراری روابط عادلانه با بیمار از اصول کلی منشور حقوق بیماران است.اتاق عمل یکی از بخش هایی است که بیمار به دلیل بیهوش بودن و عدم آگاهی از تمام فرآیندها نیاز به حمایت بیشتری از سوی پرسنل دارد و لذا حقوق بیمار دراتاق عمل  اهمیت مضاعفی می یابد . مطالعه ی حاضر با هدف بررسی آگاهی و رعایت منشور حقوق بیمار درپرسنل اتاق عمل انجام گرفت.

روش کار: این پژوهش مطالعه ای توصیفی بود.نمونه های پژوهش شامل 44نفرازپرسنل  هوشبری و اتاق عمل بود که با استفاده ازروش سرشماری وارد مطالعه شدند . ابزار پژوهش پرسشنامه ای خودساخته بود که با استفاده از آزمون مجدد ضریب پایایی قسمت اول پرسشنامه مربوط به آگاهی از حقوق بیمار 7/ = α و قسمت دوم پرسشنامه 83/ = α به دست آمد. پرسشنامه به روش خودگزارش دهی تکمیل و  تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss16  انجام گرفت.

یافته ها: میانگین نمره آگاهی و رعایت حقوق بیمار  به ترتیب25/3±54/19 و69/4±75/17بود نمرات آگاهی از حقوق بیمار در 56درصد از پرسنل در سطح خوب گزارش گردید در حالیکه رعایت این حقوق تنها  در 15درصد افراد سطح خوب قرار داشت . 

نتیجه گیری:آگاهی از حقوق بیمار در سطح مطلوبی است اما رعایت این حقوق رضایت بخش نیست. بنابراین توجه به این حقوق از سوی پرسنل اتاق عمل ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها