بررسی هوش اخلاقی پرستاران بیمارستان های شهر کاشان در سال 1394

نویسندگان

چکیده

مقدمه: هوش اخلاقی، ناظر بر ظرفیت و توانایی درک و فهم درست از نادرست و برخورداری از باورها و اعتقادات اخلاقی قوی و عمیق و بروز رفتاری شایسته می باشد. هوش اخلاقی با انجام درست کار و رعایت اصول اخلاقی پیوند تنگاتنگی دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، تعیین هوش اخلاقی پرستاران بیمارستان های شهر کاشان در سال 1394 بود.

روش کار: نوع تحقیق از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی - مقطعی است. جامعه آماری شامل تمام پرستاران بیمارستان های شهر کاشان به تعداد 577 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 196 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری هوش اخلاقی از پرسشنامه محقق ساخته چهل گویه ای با چهار مؤلفه درستکاری (16 سؤال)، بخشش (8 سؤال)، مسئولیت پذیری (12 سؤال) و همدلی (4 سؤال) در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده گردید. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 897/0 محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و  استنباطی (آزمون t تک نمونه ای و  تحلیل واریانس چندگانه) با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 19 انجام گرفت.

یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین مؤلفه های هوش اخلاقی به میزان (35/0±38/3) بالاتر از حد متوسط (3) است. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه بخشش به میزان (39/0±48/3) می باشد. آزمون تحلیل واریانس نشان دهندۀ آن بود که بین هوش اخلاقی پرستاران بر حسب جنسیت، میزان تحصیلات، سابقه خدمت و وضعیت استخدامی تفاوت معناداری  وجود ندارد.


نتیجه گیری: طبق یافته ها، سطح هوش اخلاقی پرستاران در سطح مطلوبی بود. این موضوع در پرستاران می‌تواند نشان از اهمیت کسب ارزش‌های اخلاقی نزد آنها و به ‌طور غیرمستقیم، نمودی از عمکلرد اخلاقی پرستاران در محیط‌های درمانی باشد. همچنین اگرچه سطح هوش اخلاقی و ابعاد آن در جامعه پژوهش نشانگر وضعیت مطلوبی است، اما هوش اخلاقی نوعی توانایی اکتسابی بوده و قابل توسعه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study the Status of Moral Intelligence in Nurses across Kashan Hospitals in 2015

چکیده [English]

Introduction:

Moral Intelligence refers to the capacity to understand right from wrong and having strong and deep moral convictions and good behavior. Moral intelligence is associated with right work and adherence to ethics. Thus, the purpose of the present study was to determine moral intelligence in nurses at Kashan Hospitals in 2015.Material & Method:

The research was a sectional-description one in terms of data collection. Research population included all nurses in Kashan hospitals (N=577) among whom 196 people were selected as samples using Cochran Formulate and stratified random sampling.  A forty-item researcher-made questionnaire with four components of honesty (16 questions), forgiveness (8 questions), responsibility (12 questions) and empathy (4) in the form of five-scale Likert were used to measure moral intelligence. Questionnaire validity was confirmed by experts. Using Cronbach alpha coefficient, questionnaire reliability were calculated 0.897. Data analysis in descriptive level (frequency, percentage, mean & standard deviation) and inferential level (one sample t test and Univariate) was done by SPSS 19 statistical software.Result:

Findings showed that the mean of moral intelligence components (3.38±0.35) was higher than average (3). The highest mean score was related to forgiveness (3.48 ±0.39). ANOVA test revealed that there were no significant differences in the level of moral intelligence in nurses in terms of gender, level of education, work experience and employment status.Conclusion:

According to the findings, nurses' moral intelligence level was desirable. Optimal levels of moral intelligence in nurses may denote the importance of attaining moral values among nurses, and can also be, in an implicit way, a symptomatic of their moral conduct in healthcare environments. Although the level of moral intelligence components in research community was in a favorable situation, moral intelligence is an ability can be acquired and developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral intelligence
  • Nurse
  • Intelligence