ارزشیابی درونی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نویسندگان

چکیده

مقدمه: یکی از سیاست های وزارت بهداشت تشویق گروه های آموزشی برای انجام ارزیابی های درونی می باشد. گروه میکروب شناسی از اولین گروه های شکل گرفته در دانشکده ی پزشکی جهرم است که همگام با تحولات علم آموزش پزشکی از حالت تئوری محض خارج و دامنه ی آن به بالین کشیده شده است. ارزشیابی درونی توسط اساتید این گروه با هدف تعیین میزان مطلوبیت فرایند های آموزشی، پژوهشی و.. انجام می گیرد.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده که در سال 1390 در گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم صورت گرفته است. جامعه ی مورد بررسی شامل همه ی اعضاء گروه متشکل از  مدیر گروه، اعضاء هیأت علمی،کارکنان ودانشجویان در نظر گرفته شد. ارزیابی درونی گروه بر اساس 8 عامل مدیریت، رسالت ها و اهداف، اعضاء هیأت علمی و کارکنان، برنامه های آموزشی، دانشجویان، منابع آموزشی، پژوهش، سنجش و ارزشیابی صورت پذیرفت. جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه ی مدیر گروه، هیأت علمی و دانشجویان که بر اساس نرم افزار ارزیابی درونی سازمان سنجش استخراج و سپس بر اساس الگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برای گروه میکروب شناسی بومی سازی شده، استفاده گردید.

یافته ها: بر اساس یافته ها مدیریت (با میانگین اکتسابی58/3)و برنامه های آموزشی(39/4) در وضعیت مطلوب و بقیه ی عوامل در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفته و در کل وضعیت در گروه آموزشی مورد پژوهش نسبتاً مطلوب است.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه وضعیت گروه مورد مطالعه نسبتا مطلوب ارزیابی گردید لذا استمرار ارزیابی در جهت رفع نقایص موجود و نیز افزایش نقاط قوت تا رسیدن به سطح مطلوب و پایداری آن ضروری به نظر می رسد.
واژگان کلیدی:ارزشیابی، ارزشیابی درونی، میکروب شناسی


مقدمه: یکی از سیاست های وزارت بهداشت تشویق گروه های آموزشی برای انجام ارزیابی های درونی می باشد. گروه میکروب شناسی از اولین گروه های شکل گرفته در دانشکده ی پزشکی جهرم است که همگام با تحولات علم آموزش پزشکی از حالت تئوری محض خارج و دامنه ی آن به بالین کشیده شده است. ارزشیابی درونی توسط اساتید این گروه با هدف تعیین میزان مطلوبیت فرایند های آموزشی، پژوهشی و.. انجام می گیرد.

روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده که در سال 1390 در گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی جهرم صورت گرفته است. جامعه ی مورد بررسی شامل همه ی اعضاء گروه متشکل از  مدیر گروه، اعضاء هیأت علمی،کارکنان ودانشجویان در نظر گرفته شد. ارزیابی درونی گروه بر اساس 8 عامل مدیریت، رسالت ها و اهداف، اعضاء هیأت علمی و کارکنان، برنامه های آموزشی، دانشجویان، منابع آموزشی، پژوهش، سنجش و ارزشیابی صورت پذیرفت. جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه ی مدیر گروه، هیأت علمی و دانشجویان که بر اساس نرم افزار ارزیابی درونی سازمان سنجش استخراج و سپس بر اساس الگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برای گروه میکروب شناسی بومی سازی شده، استفاده گردید.

یافته ها: بر اساس یافته ها مدیریت (با میانگین اکتسابی58/3)و برنامه های آموزشی(39/4) در وضعیت مطلوب و بقیه ی عوامل در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفته و در کل وضعیت در گروه آموزشی مورد پژوهش نسبتاً مطلوب است.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه وضعیت گروه مورد مطالعه نسبتا مطلوب ارزیابی گردید لذا استمرار ارزیابی در جهت رفع نقایص موجود و نیز افزایش نقاط قوت تا رسیدن به سطح مطلوب و پایداری آن ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal assessment of the Department of Microbiology, Jahrom University of Medical Sciences

چکیده [English]

Introduction:

One of the policies of the Ministry of Health is encouraging departments to conduct internal evaluations. Department of Microbiology is among the first groups formed in Jahrom Medical School that, in line with developments in medical sciences, has gone out of an absolutly theoretical mood and its scope has been drawn to the bedside. Internal assessment is done by the teachers of this group to determine the utility of educational and research processes. 

Materials and Methods:

This study was a cross-sectional study in 2011 carried out in the Department of Microbiology, Jahrom University of Medical Sciences. The studied population consisted of all members of the group including head of department, faculty, staff and students. Internal assessment was performed based on eight factors including management, mission and goals, faculty and staff, curriculum, students, educational resources, research, testing and evaluation. Three questionnaires to collect information director, faculty and students on the basis of internal assessment software to extract and then assessing the chart according to the Ministry of Health and Medical Education has been used for microbiology localization.

Results:

According to the results, management (mean acquired 3.58) and educational training (4.39) were in the ideal situation and the other factors were in a roughly appropriate position and generally the research Department was in a relatively favorable situation.

Conclusion:


Due to the relatively favorable assessment study groups, it is necessary to continue assessment along with removing the existing flaws and increasing the strengths

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Internal Evaluation
  • Microbiology