برگزاری کارگاه های عملیاتی در آموزش مهارت های عملی تریاژ: یک ضرورت ادراک شده

نویسندگان

چکیده

: تریاژ، پایه و اساس مدیریت حوادث است و آموزش تریاژ به گروه فوریت پزشکی در برنامه ریزی بلایا و حوادث موضوع بسیار مهمی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر کارگاه آموزشی تریاژ به روش شبیه سازی شده بر میزان یادگیری دانشجویان و تعیین رضایتمندی آنان از کارگاه عملیاتی انجام گردیده است.

روش کار: این پژوهش شبه تجربی بر روی 15 نفر از دانشجویان ترم آخر فوریت پزشکی در نیمسال اول تحصیلی 94-1393در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گرفت. تدریس تریاژ اصلاح شده استارت در یک جلسه ی دو ساعته تدریس کلاسی انجام گرفت. پس از یک هفته، آموزش کارگاهی تریاژ در یک محیط شبیه سازی شده به مدت 4 ساعت انجام شد. قبل و بعد از آموزش کارگاهی، از دانشجویان در محیط شبیه سازی شده با مولاژ و مصدومین بیمارنما آزمون به عمل آمد. جهت ارزیابی تأثیر کارگاه بر یادگیری دانشجویان، نمرات پیش آزمون و پس آزمون مقایسه گردید. رضایتمندی دانشجویان از آموزش کارگاه عملیاتی توسط پرسشنامه روا و پایا ارزیابی شد(8/0a=).

یافته ها: تفاوت معناداری در نمرات پیش آزمون و پس آزمون دانشجویان دیده شد(001/0,p < 41/6t=- و 14=df) که نمرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش یافته بود. تمام دانشجویان(100%) با مواردی نظیر اینکه کارگاه عملیاتی باعث یادگیری عمیق دانشجویان گردیده و آمادگی لازم برای کار در محیط واقعی را برای آنان ایجاد می نماید موافق و کاملاً موافق بودند.

نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد در آموزش مهارت های عملی به ویژه در دروس نظری-عملی بر آموزش عملیاتی و مؤثر تأکید بیشتری گردد تا بتوان یادگیری دانشجویان را برای دستیابی به مهارت های بیشتر تسهیل نمود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Convening Operational workshops on teaching practical skills: a perceived necessity

چکیده [English]

Introduction:

Triage is the basis for incident management and triage training to medical emergency faculty in planning Disasters is a very important issue. This study has been done with the aim of evaluating the effects of simulated workshop triage on their learning level and determining their satisfaction with the operational workshop.

Materials and Methods:

This quasi-experimental study was carried out on 15 senior students of medical emergency in the first semester of 2014-2015 in Jahrom University of Medical Sciences. Teaching fundamental modified triage was done in a two-hour meeting. After a week, workshop triage training was carried out in a simulated environment for 4 hours. Before and after workshop training, the students were tested in a simulated environment with Models and pseudo-injured patients. To assess the impact of workshop on student learning, pre-test and post-test scores were compared. Students' satisfaction with operating workshop was evaluated by a reliable and valid questionnaire (a = 0.8).

Results:

A significant difference was seen in students’ pre-test and post-test scores (p < 0.001, df = 14, t=-6.41) and post-test scores increased compared to the pre-test scores. All students (100%) fully agreed with issues such as that the operational workshops has caused deep learning and that it creates the necessary readiness for students to work in a real environment.

Conclusion:

It is recommended that emphasis be put on effective and operational training in practical skills training, especially in theoretical-practical courses so as to facilitate more the student learning to achieve skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Workshops
  • Simulation
  • Triage
  • Emergency