تأثیرتوانمند سازی مادران برکودکان مبتلا به سرطان (تحت شیمی‌درمانی ) برای پیشگیری از عوارض گوارشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: عوارض گوارشی از شایع ترین عوارض جانبی شیمی درمانی است که بر پذیرش درمان از سوی مددجو مؤثر است. بنابراین شناخت این عوارض و راه‌­حل­های پیشگیری از آنها در بهبود سیر درمان و جلوگیری از بستری شدن‌های مکرر و همچنین بقاء این بیماران بسیار کمک کننده
می­باشد. این پژوهش با هدف تأثیر توانمند سازی مادران بر پیشگیری از عوارض گوارشی کودکان انجام شده است.

روش کار: این تحقیق از نوع  نیمه تجربی با طرح گروه کنترل نامعادل در بیمارستان دکتر شیخ مشهد درسال  1392 با دو گروه آزمودنی و کنترل انجام گردید.  برنامه توانمند سازی در قالب سه جلسه آموزشی با تمرکز بر توصیه‌های سلامتی به منظور پیشگیری از عوارض تهوع و استفراغ، اسهال، یبوست و بی اشتهایی به گروه آزمون طبق مدل توانمند سازی گیبسون آموزش داده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد گزارش عوارض جانبی شیمی‌درمانی در سه مرحله؛ هفته اول، ششم و دوازدهم مداخله در اختیار دو گروه قرار گرفت . پرسشنامه توسط آنها تکمیل گشت. در تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS ویرایش 18 و آزمون‌های تی‌مستقل و زوجی، ضریب همبستگی اسپیرمن و من‌ویتنی استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین عوارض جانبی بعد از مداخله درگروه آزمون کمتر از گروه شاهد بوده است. درصورتی‌که در گروه شاهد بین میزان بروز عوارض قبل از مداخله و بعد از آن تفاوت معنا داری مشاهده نشد (05/0<P < /span>).

نتیجه‌گیری: اجرای الگوی توانمندسازی در بیماری های مزمن همچون سرطان، در کودکان می تواند با کمک به مراقبت کننده اصلی نقش اساسی در کشف واقعیت، استفاده از تفکر انتقادی، افزایش توانایی و مهارت‌ها ، موجب کاهش بروز عوارض گوارشی در کودکان تحت شیمی درمانی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of The Implementation of The Empowerment of Mothers of Children With Cancer Undergoing Chemotherapy To Prevent Gastrointestinal Complications

چکیده [English]

                                                                                                      


Introduction:

Gastrointestinal complications are the most common side effects of chemotherapy that are effective in the treatment acceptance by the patients. Therefore, understanding these complications and their prevention are helpful in improving the treatment and prevention of recurrent hospitalization and, ultimately, the survival of these patients. This study was carried out with the aim of dealing with the impact of the empowerment of women in the prevention of gastrointestinal side effects in children.

Materials and Methods:

This study was a semi-experimental study with a nonequivalent control group design that was performed in Dr Sheikh hospital in Mashhad in 2013. The empowerment program was offered, according to Gibson empowerment model, to experimental group in three empowerment sessions with focus on complications such as: nausea, vomiting, diarrhea, constipation and loss of appetite. By using a standard questionnaire of reported side effects of chemotherapy in three weeks, information was offered to the two groups in three phases of the first, sixth and twelfth weeks of intervention the two groups and then was completed. Data analysis was performed by SPSS software, version 18 and independent-t and paired tests, Spearman correlation coefficient and Mann-Whitney test.

Results:

The average of post-intervention side effects in experimental group was lower than that of the control group. while no significant differences were observered between side effect rate before and after the intervention) p<0/001).

Conclusions:

Implimentation of empowerment pattern in chronic diseases such as cancer in children can leads to reduction in the incidence of gastrointestinal side effects in children undergoing chemotherapy by helping the main caregiver in discoverying the truth and using critical thinking and increasing their abilitiess and skills. Gastrointestinal side effects in children undergoing chemotherapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child
  • chemotherapy
  • empowerment
  • Gastrointestinal
  • mothers