بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت‌های پایان عمر در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

نویسندگان

چکیده

 ناهید 3، زهرا قزلسفلی1و2، گلبهار آخوندزاده2، نفیسه حکمتی پور2، جمیله میرزاعلی41- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ، علی آباد کتول، ایران

2- گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران

3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان، ایران

4- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران
Journal of Education and Ethics in Nursing, Volume 4, Number 4, Winter 2015

چکیده:

مقدمه: نگرش منطقی پرستاران نسبت به مرگ می تواند در مراقبت از بیماران رو به مرگ و خانواده انان موثر باشد . لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش پرستاران بیمارستانهای تامین اجتماعی استان گلستان نسبت به مراقبت از بیماران در حال مرگ در سال 1393انجام گرفت.

روش کار : در این مطالعه توصیفی-  مقطعی بر روی 106 پرستار شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان به روش سرشماری، از بین افراد واجد شرایط مطالعه انجام گرفت. اطلاعات توسط پرسشنامه استاندارد نگرش به مرگ  (FATCOD)  جمع آوری و توسط نرم افزار آماری 16spss به کمک آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ANOVA و تی مستقل) تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان نگرش به مرگ در پرستاران با میانگین و انحراف معیار(9 ± 108) بالاتر از میزان میانگین بود (05/0p<). به طوری که نگرش نسبت به مرگ در گروه آموزش دیده بیشتر بود. همچنین بین نگرش پرستاران  نسبت به مراقبت‌های پایان عمر با جنس (18/0p=)، تاهل (45/0p= )، بخش محل کار (17/0p= )، سن (7/0p= ) و سابقه کار (06/0p= ) اختلاف معنی داری مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر بر مناسب بودن نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار محتضر تأکید دارد. استفاده از روش‌های آموزشی جهت مراقبت از بیمار محتضر شامل: مراقبت‌های تسکینی و غیر تروماتیک، مراقبت‌های معنوی از این بیماران و خانواده و نزدیکان آنان مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها