رابطه بین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی با شیوه های مقابله استرس در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه های تهران در سال 1394

نویسندگان

چکیده

چکیده:

مقدمه: راهبردهای مقابله با استرس در حوزه پزشکی اهمیت دارد. همچنین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی جزو عوامل مهم و تاثیرگذار در بهزیستی ذهنی و مهارت تصمیم گیری افراد محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سازگاری اجتماعی با شیوه­های مقابله استرس در دستیاران تخصصی پزشکی دانشگاه های تهران بود.

روش کار: روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهش شامل 195 نفر از دستیاران پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 95-1394 که با نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. آنها به 3 پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل، راهبردهای مقابله بل و سازگاری اجتماعی موس و همکاران پاسخ دادند. داده ها با استفاده نرم افزار spss 16، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی و راهبردهای حل مساله، حمایت اجتماعی و ارزیابی شناختی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و بین هوش اخلاقی و راهبرد مقابله ای مهار جسمانی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد (01/0>P < /span>). همچنین بین سازگاری اجتماعی و راهبرد مقابله ای مهارهیجانی ارتباط مثبت و معنادار  مشاهده شد (01/0>P < /span>).

نتیجه گیری: نتایج بر اهمیت مولفه های اخلاقی و اجتماعی در بهبود راهبردهای مقابله ای کارآمد در محیط بیمارستان تاکید دارند. از این رو، پیشنهاد می گردد، در برنامه های مبتنی بر ارتقای توانمندی مقابله ای دستیاران متخصص این عوامل بیشتر مدنظر قرار بگیرند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The association between moral intelligence and social adjustment with coping style among medicines residents of universities of Tehran

چکیده [English]

 


Abstract:Introduction:

Coping style with stress is vital to the medical field. Moreover, moral intelligence and social adjustment are essential and effective component for mental health and decision making skills.  Therefore, the aim of current study was to investigate the relationship between moral intelligence and social adjustment with coping style among medical residents of universities of Tehran.

Materials and Methods:

This is a descriptive correlational study. The sample of current research includes 195 medicines residents of universities of Tehran that were selected through cluster sampling in 2014-15. They respond to three research instruments; Moral Intelligence Questionnaire (Lenik & Kiel), Stress Coping Strategy Scale (Moss & Billings) and Bell's Adjustment Inventory.  Data was analyzed by utilizing the Pearson correlation and regression analysis.

Results:

The findings indicated that there is a significant positive relationship between moral intelligence and problem solving, social support and cognitive evaluation, and also there is a negative significant relationship between moral intelligence and physical containment coping strategy (P>0.01). Additionally, it was observed the positive and significant relationship between social adjustment and emotion control (P>0.01).

Conclusion:

The results emphasize on the importance of moral intelligence and social adjustment in enhancing effective coping styles in hospital environment. Therefore, it is suggested that these factors should be considered more in residency’ empowerment coping programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morals
  • Intelligence
  • Moral intelligence
  • Social Adjustment
  • Coping Behaviors
  • Stress