بررسی ابعاد حسابرسی اخلاقی در پرستاران بخش­های مراقبت ویژه

نویسندگان

چکیده

چکیده:

مقدمه: امروزه پرستاران خصوصاً در بخش­های مراقبت ویژه با چالش­های اخلاقی متفاوتی روبرو می­شوند. اگر این شرایط حل نشود، منجر به پیامدهای جدی برای پرستاران، بیماران و سیستم­های بهداشتی خواهد شد. در روند این چالش­ها پدیده حسابرسی اخلاقی می­تواند نقش مرکزی را در ثبات ارزشهای شخصی پرستاران ایفا نماید. لذا این پژوهش با هدف بررسی پدیده حسابرسی اخلاقی در پرستاران صورت گرفته است.

روش کار: مطالعه حاضر پژوهش، مقطعی- تحلیلی است که بروی 211 نفر از پرستاران بخش­های مراقبت ویژه در استان خراسان جنوبی در سال 1394 صوت گرفت. پرستاران به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه پژوهشگر ساخته 36 سوالی با روایی 82/0 و پایایی85/0 جمع­آوری و  توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون­های آماری توصیفی(میانگین ، انحراف معیار، فراوانی...) و تحلیلی (تی تست، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ ها: نتایج نشان می­دهد که میانگین نمره حسابرسی اخلاقی در پرستاران 5/0±27/3 بوده است. بین میانگین حسابرسی اخلاقی با سن و تعداد سال­های خدمت رابطه مثبت و معنی­داری بدست آمد (05/0>P < /span>).

نتیجه­ گیری: نتایج حاکی از آن است که افراد با تجربه ­تر در محیط کاری با موفقیت بیشتری مراحل حسابرسی اخلاقی را سپری کرده و شاید بتوانند نقش حمایتی نسبت به سایر افراد تیم درمانی­ خصوصاً  افراد کم تجربه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Moral reckoning in critical care units nurses

چکیده [English]

Abstract:Introduction:

The nurses especially in in critical care unitsfacing whit different moral challenges in the health system. ThatIf this situation is not resolved, will be leading to serious consequences for nurses, patients and health systems. In the process of these challenges the moral reckoning phenomenon can play a central role in the stability of personal values nurses. Thus, this study has been conducted with the aim of determining moral reckoning in the nurses.

Methods and Materials:

Cross sectional-analytical study on 211 intensive care unit nurses of Southern Khorasan hospitals in 2014. Samples were selected by accessible method and was used the 36-item instrument developed by the researcher. The data collected were analyzed by the software Spss16 and analyzed using descriptive (mean, standard deviation, frequency and relative frequency) and analytical methods (t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient).

Results:

The results showed that the mean score of moral reckoningin nurses was (3.27±0.5). There was a significant relationship among the mean score of moral reckoning and age, number of service years (P<0.05).

Conclusion:

The results showed that people with more experience successfully spent moral reckoning levels in the workplace and perhaps they will be able to support role to other people, especially those less experienced in healthcare team.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Reckoning
  • Moral Challenges
  • Intensive Care Units
  • Nurses