بررسی تأثیرآموزش تئوری محور بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های ادراری

نویسندگان

چکیده

بچکیده:


مقدمه: تدوین برنامه های آموزشی در زمینه پیشگیری از عفونت های ادراری از ضرورت های بهداشتی است. با توجه به میزان بروز بالا و عوارض عفونت های ادراری در ایران و اینکه یکی از راه های موثر مقابله با آن آموزش است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش تئوری محور بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های ادراری در بهورزان زن شهرستان شهرکرد انجام شده است.

روش کار : دراین مطالعه نیمه تجربی 96 بهورز زن شاغل درشهرستان شهرکرد به شیوه سرشماری انتخاب و بصورت تصادفی به دو گروه مداخله (48نفر) و کنترل (48نفر) تقسیم بندی شدند. قبل از اجرای برنامه آموزشی هر دو گروه به شیوه خود گزارش دهی، پرسشنامه محقق ساخته پایا و روا و مبتنی برالگوی اعتقاد بهداشتی را تکمیل کردند. سپس افراد گروه مداخله آموزش هایی درباره علل و عوارض و رفتارهای بهداشتی مرتبط با عفونت­های ادراری را به صورت سخنرانی ، بحث گروهی، بارش افکار و پرسش و پاسخ درشش جلسه دریافت کردند. دو ماه پس از مداخله آزمون ثانویه انجام شد و داده ها با استفاده از نرم افزار آمار16 spss تحلیل شدند.

یافته ها : بین میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، خود کارآمدی درک شده و عملکرد درگروه مداخله تفاوت معنی دار بود(001/0>p < /span>).

نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه برنامه آموزشی طراحی شده براساس مدل اعتقاد بهداشتی سبب افزایش آگاهی، نگرش و عملکرد بهورزان زن در زمینه رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های ادراری می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The assessment of theory based education on preventive behaviors associated with Urinary Tract infection among women health worker of shahrekord city

چکیده [English]

Abstract:Introduction:

The planning of educational programs to inform the people about the prevention of diseases such as urinary tract infection is necessary. With considering the high incidence and outcome of this infectionin Iran, this study was conducted to determine the effect of theory based education on knowledge, attitudes and practices of women health workers about Preventive behaviors associated with UTI infection.              

Materials and Methods:

In this quasi experimental study, 96 of Female health workers from shahrekord   participated and were randomly categorized into two groups (experimental and control groups). Before the performing of educational program based on HBM, the self-structured, valid and reliable questionnaires were completed by the groups. Then, the experimental group received the educational program about causes, outcome and preventive behaviors in the form of lecture, group discussion and questioning and answering in 6 sessions and the non-intervention group did not receive the education. Both groups completed the questionnaires2 month after the intervention. Data were analyzed using SPSS18 by Anova, t student and paired t test and p<0/05 considered Significant.

Result:

There was not significant difference about demographic variables between two groups(experimental and control groups).there was not also a significant difference in knowledge ,perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, perceived barriers, perceived self- efficacy and practices of women before the intervention (p>0.05), but difference was significant after the intervention (p<0.001).

Conclusion:

Health education based on HBM increases the knowledge and improves the attitudes and practices of women with regard to behaviors for prevention of the urinary tract infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory-Based Education
  • Health Belief
  • Model Urinary Tract Infection
  • Health Worker