مروری بر عوامل مؤثر بر کرامت انسانی ادراک شده بیماران

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده

مقدمه: رعایت کرامت انسانی بیمار، ماهیت بنیادی مراقبت های پرستاری را تشکیل می دهد. در سال های اخیر ، افزایش امید به زندگی، افزایش تقاضاهای درمانی و مراقبتی و سرعت پیشرفت علم پزشکی ممکن است مانع از آن شده باشد که پرستاران از رعایت کرامت انسانی و حریم خصوصی بیماران مطمئن شوند. هدف از این مطالعه بررسی مطالعات انجام شده در مورد رعایت کرامت انسانی بیماران می باشد.  

روش کار: در این مطالعه مروری ، با کلید واژه «کرامت انسانی بیماران» در پایگاه های علمی فارسی زبان و با کلید واژه های Human  Dignity، patientsو perceived human dignity در بانک اطلاعاتی PubMed مقالات موجود بین سال های 2008 تا 2016 جستجو و بررسی شدند.

یافته ها: مهمترین نیاز بیماران درمان با احترام و رعایت کرامت انسانی می باشد. عوامل مؤثر بر احساس کرامت بیماران عبارتند از:  رعایت حریم خصوصی، رازداری، ارتباط مناسب، ارائه اطلاعات کافی، حق انتخاب، مشارکت دادن بیمار در مراقبت و احترام.  ارتباط نامناسب و منتظر گذاشتن بیماران به مدت طولانی برای دریافت مراقبت ها، احساس کرامت را در آنان کاهش می دهد. بیماران وقتی که احساس می کنند نادیده گرفته شده اند، پرسنل درمانی اطلاعات لازم را ندارند و همچنین قابل اعتماد نیستنند، فشار زیادی تحمل کرده و کرامت انسانی خود را در معرض تهدید می بینند. عذر خواهی از بیماران و خانواده های آنها برای اشتباهات درمانی می تواند به حفظ کرامت انسانی آنان کمک کند.

نتیجه گیری: تعامل مناسب با بیمار، ایجاد حس اعتماد، همدردی و گوش دادن به سخنان بیمار در ایجاد احساس کرامت مؤثر است. پرستاران
می­بایست رعایت کرامت انسانی بیماران را وظیفه خود دانسته و با توسعه احساس کرامت در آنان وظایف حرفه ای خود را به شایستگی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An overview of the factors affecting the human dignity perceived by patient

چکیده [English]

   


Abstract:


Introduction:

Respect for patients’ dignity makes up the fundamental nature of nursing care. In recent years, increased life expectancy, rising health care demands, and rapid advancement in medical sciences may have prevented the nurses from ensuring their conformity and respect for patient’s dignity and their privacy. The present study aims to evaluate the performed studies on respecting the patients’ dignity.

Materials and Methods:

In this review, the articles between 2008 and 2016 were searched and examined using "dignity of patients" as a keyword in scientific databases in Persian language and the keywords such as "Human Dignity", "patient" and " perceived human dignity" in the Pubmed database.

Results:

The most important patients’ need is a treatment accompanied with respect and considering human dignity. Factors contributing to feeling dignity in patients include: privacy, confidentiality, appropriate communication, providing sufficient information, choice, patients’ participation in care and respect. Inappropriate relationship and making patients wait for a long time to receive care will decrease the sense of dignity in them. When patients feel they have been ignored, medical personnel lack the necessary information and they are not reliable, endured great pressure and their human dignity is believed to be threatened, too. Apologizing patients and their families for medical errors can help to preserve their human dignity.

Conclusion:

Appropriate interaction with patients, creating a sense of trust, empathy and listening to patients are effective in creating a sense of dignity. Nurses must consider respecting the human dignity of patients as their duty and perform their professional duties duly by developing a sense of dignity in their patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Dignity
  • patients
  • Nurse