دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1395 
اهمیت اخلاق در آموزش و میزان رعایت آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.1.1

فاطمه فرحبخش؛ عصمت نوحی؛ فرزانه ذوالعلی


مروری بر عوامل مؤثر بر کرامت انسانی ادراک شده بیماران

صفحه 9-17

10.52547/ethicnurs.5.1.9

شهین طاقی


بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به سلامت معنوی در سال 1391

صفحه 19-26

10.52547/ethicnurs.5.1.19

سید اسماعیل مناقب؛ فروزان رحیم پور


چالش های ارزشیابی بالینی و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری یک مطالعه کیفی

صفحه 27-33

10.52547/ethicnurs.5.1.27

صدیقه فرضی؛ فریبا حقانی؛ صبا فرضی


ضرورت های اخلاقی و قانونی احراز صلاحیت بالینی پرستاران

صفحه 35-40

10.52547/ethicnurs.5.1.35

محسن حجت


سلامت معنوی چالشی جدید در آموزش علوم پزشکی

صفحه 41-44

10.52547/ethicnurs.5.1.41

محسن حجت


بررسی میزان توانمندی بالینی در دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی نیشابور

صفحه 45-53

10.52547/ethicnurs.5.1.45

زهرا مرشدی؛ نسرین منصورنیا؛ عاطفه دهنوعلیان


کنکاشی بر چالش اخلاقی سوء رفتار علمی در مقالات علوم پزشکی: مصداق ها، علل و راهکار های پیشگیری از آن

صفحه 55-65

10.52547/ethicnurs.5.1.55

وحید زمان زاده؛ منصور غفوری فرد