ضرورت های اخلاقی و قانونی احراز صلاحیت بالینی پرستاران

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

سالمت معنوی موضوعی است که همیشه ذهن و اندیشه محققین را به خود مشغول می نماید، مفهومی که با قدمت زیاد، نوبودن و تازگی پدیده ای را پیش روی محققین و مدیران آموزشی قرارمی دهد که بسیار جذاب است]5 .]سالمت معنوی بهعنوان احساسی درونی و رضایت بخش توأم با ارتباطات سازنده با خود و دیگران و وجود متعالی در چهارچوب فرهنگی خاص هر جامعه تعریف میشود. این مفهوم به معنادارکردن زندگی و مرگ میانجامد. به عبارت دیگر، سالمت معنوی، در چارچوب فرهنگی مختص به هر جامعه قابل تعریف است. در نتیجه، لحاظ کردن فرهنگ برای تعریف و بررسی سالمت معنوی در چهارچوب فرهنگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. سالمت معنوی وضعیتی است دارای مراتب گوناگون که در آن متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های فرد، بینش، گرایش و توانایی الزم برای تعالی روح، که همان تقرب به خدای متعال است فراهم می گردد ]2و5.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethical and legal requirements for nurses’ clinical qualification

نویسنده [English]

  • mohsen Hojat

چکیده [English]

Spiritual health is an issue that has always occupied scholars’ minds. In spite of its Sense of great age, novelty and freshness, this notion faces researchers and educational managers with a phenomenon that is of high attraction (1). Spiritual health is defined as an inner and satisfying feeling accompanied by the constructive relations with oneself and with others and as a transcendental existence in the cultural context of each society which leads to what life and death mean. In other words, spiritual health can be defined in the specific cultural context of each society. As a result, it is an inevitable necessity to introduce a culture to define and evaluate spiritual health in the cultural context. Spiritual health is a condition with various degrees in which the necessary insight, trend and ability to transcend the spirit to the nearness to God Almighty will be provided, proportionate to the capacities and capabilities of the individual, (2 and 3).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual health
  • challenge
  • Medical education