بررسی دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به سلامت معنوی در سال 1391

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

 


چکیده:

مقدمه: سلامت معنوی یک از مهمترین ابعاد چهارگانه تعریف سلامتی می باشد. یافته ها نشان می­دهد اعتقادات معنوی سبب تسهیل مواجهه بیماران با اثرات منفی بیماری می شود، این مطالعه به منظور بررسی دیدگاه بیماران نسبت به سلامت معنوی در شهرستان جهرم طراحی شد.

روش کار: این یک پژوهش مقطعی- تحلیلی بود که بر روی321 نفر از بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحی بیمارستانهای شهرستان جهرم که بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، در سال 1391 انجام شد. پرسشنامه ای حاوی 10سوال که روایی آن توسط چهار نفر از کارشناسان بصورت روایی صوری تأیید شد و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87% محاسبه گردید، پرسشنامه ها توسط بیماران تکمیل گردید و اطلاعات حاصل از آن با نرم افزار spss16 در سطح آمار توصیفی و با استفاده از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد، بر اساس میانگین نمره دیدگاه بیماران، نمره 30 و یا کمتر به عنوان دیدگاه منفی و بیشتر از 30 به عنوان دیدگاه مثبت تلقی گردید.

یافته ها: میانگین نمره بیماران از 4.7± 36.5 در افراد بیسواد تا 5.2±37.6 در افراد لیسانس متفاوت بود. میانگین نمره دیدگاه بیماران نسبت به سلامت معنوی با جنس و نوع بیماری ارتباط وجود دارد(000/0p=). بین دیدگاه بیمار به سلامت معنوی با بخش بستری ارتباط معنادار وجود نداشت(09/0p=). همچنین با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ارتباط بین دیدگاه بیماران با سطح تحصیلات مشاهده شد (000/0p=) .

نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که دیدگاه بیماران نسبت به سلامت معنوی دیدگاهی مثبت بوده و به عقیده بیماران معنویات تاثیر مثبتی بر درمان و سیر بهبود بیمار دارد. بیماران خواهان رسیدگی و برآورده شدن نیازهای معنوی و مذهبی خود هستند.

 

کلیدواژه‌ها