بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان به معنویت و مراقبت معنوی در سال 93

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده

مقدمه و هدف :معنویت به عنوان اساس هستی انسانی و تأثیر آن در التیام و شفابخشی انسان در سالهای اخیر مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است. پرستاران وظیفه مراقبت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بیماران را برعهده دارند، بنابراین  جهت پاسخگویی به نیازهای معنوی بیماران پرستاران آگاه و توانا نیاز داریم.  هدف تعیین  نگرش پرستاران و دانشجویان پرستاری به معنویت و مراقبت معنوی  است

مواد و روش ها: این مطالعه  توصیفی-تحلیلی 148 نفر پرستاران مراکز اموزش درمانی به روش نمونه گیری تصادفی ساده ،  و 73نفر از دانشجویان پرستاری عرصه به روش سرشماری ، در دانشگاه علوم پزشکی گلستان وارد  مطالعه شدند .داده  ها با استفاده از پرسشنامه مقیاس سنجش معنویت و مراقبت معنوی  جمع آوری شد .. داده ها   با نرم افزار spps و با آزمونهای آماری من ویتنی،کای دو و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین سن در  پرستاران 31/52و در دانشجویان 21/43 بود.میانگین نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در پرستاران و دانشجویان پرستاری به ترتیب 55/72 و 57/04 بود. اکثریت پرستاران (83/56%)و دانشجویان پرستاری (64/ 86 %)، سطح نگرش متوسط و تقریبا مطلوبی نسبت به معنویت و مراقبت معنوی داشتند.ارتباط معنی داری نیز بین نگرش به معنویت و مراقبت معنوی با سمت پرستاران  وجود داشت ( 0/016 p=).

نتیجه گیری:یافته های این تحقیق حاکی از آن است که پرستاران به معنویت و مراقبت معنوی نگرش مثبت دارند و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه مراقبت های معنوی، می تواند سبب انجام مراقبت معنوی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the attitude to spirituality and spiritual care in nurses and nursing students in Golestan University of Medical Sciences in 2014

نویسندگان [English]

  • Akram sanagoo 1
  • abed noori 1
  • Leila Joubari 1
  • maryam azim 1
  • mahin adib 1
  • abdolhalim rajabi 2

1

2

چکیده [English]

Introduction and aims: Spirituality as the basis of human existence and its effect on healing and healing of people has been increasing attention in recent years. Duty of Care Nurses are responsible for the physical, psychological, social and spiritual patients .So we need to be aware and knowledgeable nurses to meet the spiritual needs of patients. This study aims to evaluate the attitudes of nurses and nursing students to engage in spiritual.

Methods and materials:This cross-sectional study 148 nurses in health centers selected by simple random sampling, and 73 nursing students selected by census method, were enrolled in the University of Medical Sciences. All student enrolled census method .Data were collected using a questionnaire measure of spirituality and spiritual care. The collected data were entered into the software spps19and Data were analyzed with the Mann-Whitney U-test, chi-square and Kruskal-Wallis.

Results :The average age of nurses  was 31/52 and student nursing 21/43 .Averageattitude to spirituality and spiritual care nurses and nursing students, was 55/72 and 57/04.The majority of nursing students(3/81%) and nurses(1/86%), have the average and almost a good attitude towards their spirituality and pastoral care. There was a significant relationship between attitude spirituality and spiritual care (p = 0/016).

Conclusion: The findings of this study indicate that the population has a positive attitude to study spirituality and pastoral care and create a framework for pastoral care, can because spirituals care.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirituality
  • Spiritual Care
  • nursing
  • Student Nursing