دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1395 
بررسی نگرش و عملکرد دانشجویان،مدیران و مدرسین پرستاری نسبت به کاربرد اخلاق در حرفه پرستاری

صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.5.2.1

عصمت نوحی؛ سامیه غنا؛ لیلا جویباری؛ سهیلا کلانتری


بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان به معنویت و مراقبت معنوی در سال 93

صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.5.2.2

اکرم ثناگو؛ عابد نوری؛ لیلا جویباری؛ مریم عظیمی؛ مهین ادیب؛ عبدالحلیم رجبی


خطاهای اخلاقی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1393

صفحه 16-23

10.52547/ethicnurs.5.2.3

عصمت نوحی؛ محمد ذوالعدل؛ ابوالفضل دهبانی زاده؛ حسن عبیدی؛ جلال پوران فرد


ارتباط بین رعایت آیین اخلاق حرفه ای با کیفیت ارائه مراقبت از دیدگاه کارکنان پرستاری

صفحه 24-32

10.52547/ethicnurs.5.2.4

سوره خاکی؛ سیمین اسمعیل پورزنجانی؛ سهیلا مشعوف


ارتباط بین میزان تحصیلات و کیفیت عملکرد پرسنل فوریت‌های پزشکی در مواجهه با بیماران دچار ایست قلبی از دیدگاه حقوق بیمار

صفحه 33-38

10.52547/ethicnurs.5.2.5

علی جدیدی؛ مهدی صفرآبادی؛ یاسمن پوراندیش؛ بهروز ایران نژاد


جلوه های اخلاق و قانون در تجویز پرستاری: یک تحلیل محتوای کیفی

صفحه 39-48

10.52547/ethicnurs.5.2.6

آذر درویش پور؛ سودابه جولایی؛ محمد علی چراغی


بررسی سهم علل عدم رضایت مندی تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی از رشته خود در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392

صفحه 48-54

10.52547/ethicnurs.5.2.7

علی دهقانی؛ رسول بهارلو؛ سهیلا کشاورزی؛ سوره خاکی؛ امیرحسین رضازاده مستقیمی؛ فروغ فرخ ابادی؛ زهرا زارعی


نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین اخلاق حرفه ای و اشتیاق شغلی پرستاران

صفحه 55-62

10.52547/ethicnurs.5.2.8

عادل زاهد بابلان؛ رامین غریب زاده؛ شیما غریب زاده؛ علی اکبر مرتضی زاده گیری