خطاهای اخلاقی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1393

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده

زمینه و هدف : رعایت اصول اخلاقی در برخورد با بیماران از عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات می باشد و در این میان بدلیل ماهیت اخلاقی کار پرستاری، نوع تصمیم­گیری و برخورد اخلاقی آنها می تواند نتایج مثبت و منفی متعددی را بدنبال داشته باشد. بدلیل اهمیت رعایت اصول اخلاقی، این پژوهش با هدف تعیین وضعیت خطاهای اخلاقی در پرستاران صورت گرفته است .

روش کار : این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی است که جامعه آماری آن تمامی پرستاران شاغل دربیمارستان شهید بهشتی یاسوج و ابزار مورد استفاده، پرسش نامه­ای محقق ساخته می باشد.که با استفاده از آن علاوه بر خصوصیات جمعیت­شناختی، خطاهای اخلاقی پرستاران در قالب16سؤال، مورد بررسی قرارگرفته است. داده­ها پس از جمع­آوری با استفاده از نرم افزارSPSS ویرایش19 تحلیل گردید.    

یافته ها : بر اساس نتایج بدست آمده 63/59 درصد افراد مرتکب خطای اخلاقی شده و در این میان عدم رعایت اخلاق اداری در ارائه مراقبت با 168(49/34درصد) مورد و عدم اخذ رضایت از بیمار با61(50/12درصد) مورد خطا، بیشترین فراوانی و تجویز داروهای ممنوعه بدون گزارش خطا، کمترین فراوانی را داشتند.

نتیجه گیری : انتظار به حق مردم از پرسنل ارائه دهنده خدمات مراقبتی و درمانی، رعایت اصول و موازین اخلاقی بوده و باتوجه به نتایج حاصله، بدیهی است مسئولین مربوطه بایستی تمام توان خود را برای افزایش سطح آگاهی پرسنل در این خصوص و نظارت بر اجرای استانداردهای اخلاق پرستاری بکار گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Ethics Errors in Nurses of Shahid Behshti Hospital of Yasuj 2014

نویسندگان [English]

  • Esmat Nouhi 1
  • Mohammad Zoladl 2
  • Abolfazl Dehbanizadeh 2
  • Jalal Poranfard 2
  • Jalal Poranfard 2

1

2

چکیده [English]

Introduction: Ethics in dealing with patients is among the factors determining the quality of services. considering the moral nature of nursing and the ongoing, the nurses’ decision type and ethical behavior can be followed with various negative and positive results. Given the importance of ethics, this study was conducted in 2014 aiming to determine the ethical lapses of nurses.

Materials and Methods: In this cross-sectional study,the investigation population were all the nurses who worked in the Shahid Beheshti hospital of Yasuj.The data collecting tool is a researcher made questionnaire which contain demographic characteristics­ and ethical Errors included 16 questions.Then the data were analyzed by using SPSS version 19 software.

Results:The results revealed that 59.63% of nurses committed moral lapses, among which Non-compliance with administrative ethics of care with 168 cases (34/49%) and lack of obtaining consent from the patient when required with 61 cases (12.50%) were the most frequent lapses and prescription of prohibited drugs with reporting no case, were the least frequent lapses.

Conclusion: The patient’ righteous expectation from the staff providing health care services is to provide them with high quality services while observing moral standards and ethics. According to the study results, obviously, the relevant authorities must put their best effort to monitor the nurses’ ethical standards and increase the staff awareness in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nurse
  • Error
  • Ethics Error
  • Patient Safety