بررسی سهم علل عدم رضایت مندی تحصیلی دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی از رشته خود در دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

مقدمه: عدم رضایتمندی تحصیلی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی و موفقیت دانشجویان در آینده شغلی آنهاست. به طوری که بررسی این علل می تواند پایه ای برای راهنمایی دانشجویان و شاخصی برای بهبود عملکردها باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین سهم عوامل موثر بر عدم رضایتمندی تحصیلی دانشجویان از رشته های خود صورت گرفت.

روش کار : این مطالعه توصیفی- مقطعی با مشارکت 202 نفر از دانشجویان رشته های پرستاری، هوشبری، اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم به صورت سرشماری در سال 1392 انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی و پایایی پرسشنامه با آلفای 94/0 تایید شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 16 و آزمون های تی و ضریب همبستگی انجام گردید.

یافته ها : مهمترین عامل تاثیر گذار در عدم رضایتمندی تحصیلی به ترتیب وجود تبعیض بین دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی با دانشجویان پزشکی( 98/0±4/4)، پزشک سالاری (98/0±34/4)، و عدم معرفی مطلوب رشته های پرستاری و پیراپزشکی قبل از دانشگاه (91/0±25/4) می باشد. کمترین عوامل تاثیرگذار در عدم رضایتمندی تحصیلی نیز به ترتیب ناتوانی دانشجویان برای مراقبت از بیماران (25/1±96/2)، عدم برخورد محترمانه کارکنان خدمات آموزشی (24/1±41/3) و نبود روحیه تلاش در دانشجویان (11/1±42/3) شناخته شد.

نتیجه گیری : ابعاد اخلاقی و روانشناختی به عنوان مهمترین عامل در عدم رضایتمندی تحصیلی از رشته های خود شناخته شد. لذا توجه به این حیطه و برنامه ریزی جهت ایجاد جوی متعادل و عادلانه بین همه رشته های موجود در دانشگاه از جانب مدیران توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the academic dissatisfaction causes of nursing and paramedics students from their field in Jahrom University of Medical Sciences in 2013

نویسندگان [English]

  • علی دهقانی 1
  • sdf sfbv 1
  • zxcb zxcb 2
  • xzcvb xb 1
  • xcvb zxb 1
  • zxbv zxb 1

1

2

چکیده [English]

Background and Objective: academic dissatisfaction from effective factors in academic achievement and student’s success in their field future, So that the study of causes could be the basis for students counseling and is an indicator for performance improved. This study aimed to determine effective factors on academic dissatisfaction of students from their fields.

Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted with partnership of 202 Students of nursing, anesthesia, operation room, laboratory sciences and health through census from Jahrom University of Medical Sciences in 2013. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire with 36 questions. Validity and reliability with alpha α=0/94 was approved. SPSS 16 and correlational tests (correlation and t – test tests) were used for data analysis.

Results: The most important effective factors to academic dissatisfaction were discrimination between nursing and paramedic’s students with medical students (4.4±0.98), there is Physician Salary (4.34±0.98) and lack of proper presentation of nursing and paramedical fields before entering university (4.25±0.91), respectively. The least effective factors in academic dissatisfaction were the inability of students in care from patients (2.96±1.25), Lack of respectful attitude of training staff (3.41±1.24) and not the spirit of hard work in students (3.42±1.11), respectively.

Conclusion: Ethical and psychological dimensions were identified the most important factors associated with academic dissatisfaction. Hence, more attention to this areas and planning for creation balanced and fair environment between all disciplines in the universities by educational planners and administrators is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dissatisfaction
  • education
  • students