ارتباط بین رعایت آیین اخلاق حرفه ای با کیفیت ارائه مراقبت از دیدگاه کارکنان پرستاری

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد پزشکی تهران

چکیده

زمینه و هدف: مراقبت پرستاری به عنوان یک جز اساسی از خدمات بهداشتی درمانی از اهمیت بسیاری بر خوردار است. سلامت و بهبود بیماران در گرو ارایه مراقبت با کیفیت بوده و اخلاق حرفه ای نیز به عنوان یک موضوع اساسی در عملکرد پرستاری مطرح است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین رعایت آیین اخلاق حرفه ای با کیفیت ارائه مراقبت ازدیدگاه پرستاران انجام گردید.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی – همبستگی با مشارکت 210 پرستار شاغل در 5 بیمارستان منتخب دانشگاه شهید بهشتی در تهران بر اساس نمونه گیری در دسترس در سال 1393 انجام گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه آیین اخلاق پرستاری ایران و پرسشنامه استاندارد کیفیت مراقبت کوال پکس گردآوری شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها تایید و داده ها با نرم افزار spss -20  و ازمون های آماری تحلیل گردید.

یافته ها: کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه 81% پرستاران مطلوب بود. 84% پرستاران کیفیت مراقبت های پرستاری را در بعد روانی- اجتماعی، 79% در بعد فیزیکی و 5/68% در بعد ارتباطی مطلوب ارزیابی کرده‌اند. 7/91% پرستاران نیز عملکرد پرستاران به آئین اخلاق پرستاری را در سطح خوب ارزیابی کردند. همچنین بین رعایت آیین اخلاق حرفه ای و کیفیت مراقبت رابطه معناداری وجود داشت.

نتیجه گیری کلی: با توجه به یافته های پژوهش و حسب ضرورت عملکرد اخلاقی به عنوان یکی از مولفه های اصلی ارائه مراقبت با کیفیت، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی منظمی در زمینه اهمیت و رعایت اصول اخلاق پرستاری در بیمارستانها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between of Professional Ethical Observance with Quality of Care from Nurse’s Point of View

نویسندگان [English]

  • sore khaki 1
  • simin esmaeel poorzanjani 2
  • sohila mashouf 2

1

2

چکیده [English]

Background & Aim: nursing care as a basic component of health services is a critical category. Patient’s health and improvement are the result of quality-centered care and professional ethical as a basic component is advised in nursing operations. This research is done to determine the relation between professional ethic observance and quality of care from nurse’s perspective.

Material & Methods:  this correlative-descriptive study was done with cooperative of 210 practicing nurses at 5 selected hospitals in Shahid Beheshti University of Tehran with available sampling in 1393. Data gathered using Iran nursing ethical laws and care quality Qual pex questionary standards. The dynamics of them certificated and evaluated with spss-20.

Results: nursing care quality was adequate in the views of 81 percent nurses. 84 percent of them evaluated care quality at socio-psychology level and 68/5 percent at communication level. 91/7 percent of nurses also evaluated nurse’s care at good level. There was a meaningful correlation between professional ethical and care quality.

Conclusion: regarding to study findings and ethical operation essential as a basic component of quality centered caring, it is advised to plan regular programs in the field of importance and nursing ethical observance in the hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Professional
  • Quality of Health Care
  • Nurses