ارتباط بین میزان تحصیلات و کیفیت عملکرد پرسنل فوریت‌های پزشکی در مواجهه با بیماران دچار ایست قلبی از دیدگاه حقوق بیمار

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

چکیده

مقدمه: ارائه خدمات درمانی با سرعت و کیفیت بالا خصوصا برای بیماران اورژانسی جزء منشور حقوق بیماران می‌باشد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط میزان تحصیلات پرسنل فوریت‌های پزشکی و کیفیت عملکرد آن‌ها در مواجهه با بیماران ایست قلبی انجام گردید.
روش کار: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، اطلاعات عملکرد 82 نفر از پرسنل فوریت‌های پزشکی، در مواجهه با بیماران ایست قلبی احیاء شده در یک مقطع 6 ماهه توسط چک‌لیست دوقسمتی شامل اطلاعات دموگرافیک و یک بخش 9 سؤالی موجود در فرم مأموریت اورژانس پیش بیمارستانی جمع‌آوری و سطح تحصیلات و سایر اطلاعات این افراد به‌صورت کتبی از فوریت‌های پزشکی استعلام گردید. اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS16 و آزمون‌های ANOVA و همبستگی اسپیرمن، تجزیه‌وتحلیل گردید.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد پژوهش 59/8±58/34 و مدرک تحصیلی اکثر آن‌ها کاردانی فوریت‌های پزشکی (42%) و سپس امدادگر (با تحصیلات دیپلم تجربی) (34%) بود. میانگین نمره کیفیت عملکرد افراد مطالعه 51/19±52/69 درصد بود. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد میانگین نمره عملکرد تکنسین‌ها با میزان تحصیلات آن‌ها مرتبط می‌باشد (001/0=P < /span>).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد کیفیت عملکرد کارکنان فوریت پزشکی در مواجهه با بیماران ایست قلبی احیاء شده توسط آن‌ها با سطح تحصیلات و میزان ساعات آموزش ضمن خدمتشان مرتبط بوده، ولی با سن و سابقه کاری ارتباط معکوس دارد؛ بنابراین جهت حفظ و اعتلای حقوق بیماران، با توجه به اهمیت و جایگاه مهم فعالیت پرسنل فوریت‌های پزشکی در نظام سلامت کشور می‌بایست نسبت به ارتقاء سطح آموزش آن‌ها توجه ویژه صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between educational level and the Emergency Medical Services (EMS) staff quality of performance in dealing with cardiac arrest patients from the perspective of patients' rights

نویسندگان [English]

  • Ali Jadidi
  • Mehdi Safarabadi
  • Yasaman Pourandish
  • Behrooz Irannejad

چکیده [English]

Introduction:
Providing health services with speed and high quality, especially for Urgent patients, is part of the Patients' Rights Charter. This study was conducted aiming at investigating the relationship between pre-hospital Emergency Medical Services staff Quality performance and their education when facing Cardiac Arrest patients.
Materials and Methods:
In this cross-sectional study, information about Educational level, Cardiopulmonary resuscitation measures in cardiac arrest patients and the number of hours of training 82 EMS personnel of Arak were analyzed in a 6-month period. The hours of training and other data this staffs were quotations in writing from Emergency Medical Services. A two-part checklist including demographic data and EMS Care Report Form was used for collecting required data.
Results:
82 people from pre-hospital EMS personnel with an average age of 34/58 ± 5/59 participated in this study. Most of them had an associate degree in medical emergencies (42%) and of paramedical area (34%). Participants in this study gained an average Quality performance score of 69/52 ± 19/51. ANOVA test results showed that the average performance score of EMS technicians is related to their education (P=0.000).
Conclusion:

This study indicated that Quality performance of EMS personnel in reaction to cardiac arrest patients is associated with education and training hours, but no relation was found with age and experience. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emergency Medical Services (EMS)
  • Job performance
  • education
  • Cardiac arrest
  • patients' rights
  • Quality