نگرش پرستاران در خصوص دستور عدم احیا: یک مطالعه توصیفی مقطعی

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: فرآیند تصمیم گیری درباره دستور عدم احیا منحصر به فرد و پیچیدگی است، زیرا تنها تصمیم درمانی است که باید از قبل گرفته شود و نیازمند مشارکت و نظر خواهی می باشد یکی از اعضا تیم درمان که نقش مهمی در سلامت بیمار دارد پرستاران هستند که نگرش آن ها در مورد دستور عدم احیا از اهمیت خاصی برخوردار است. لذا بر آن شدیم تا با انجام مطالعه حاضر به نقش نگرش پرستاران در مورد عدم احیا بپردازیم
روش کار : این مطالعه  از نوع توصیفی مقطعی است که  در سال 1396  بر روی 144  پرستارشاغل در بیمارستان های وابسته به علوم پزشکی جهرم با روش نمونه گیری تصادفی  ساده صورت گرفت.  ابزار گردآوری داده پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد  Dun انجام شده است . تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از امارهای توصیفی (درصد، میانگین و انحراف معیار) و ازمون های استنباطی ( تی تست، کای دو و من ویتنی) با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 صورت گرفت.
یافته ها: بر اساس آزمون های آماری من ویتنی پرستاران شرکت کننده در این پژوهش با نسبت به دستور عدم احیا نگرش مثبتی داشتند(P<0.05) بین نگرش پرستاران نسبت به دستور عدم احیا و جنس و سابقه کار بالینی رابطه معنی داری وجود داشت، به طوری که زنان نسبت به مردان نگرش مثبت تری نسبت به دستور عدم احیا وجود داشت (P<0.05). هم چنین با افزایش سابقه کار بالینی نگرش نسبت به دستور عدم احیا افزایش یافته بود. (P<0.05)
نتیجه گیری:  نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که اکثر پرستاران نسبت به دستور عدم احیا نگرش مثبتی داشتند و با توجه به اینکه پرستاران به عنوان یکی از اعضا مهم کادر درمان و احیا به شمار میروند، توجه بیشتر به دیدگاه و نظرات پرستاران میتواند در ارتقا سطح احیا موثر باشد، بنابراین پیشنهاد می شود در وزارت بهداشت قوانینی که اختیارات بیشتری برای پرستاران در  این موارد در نظر میگیرد تدوین شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nurses’ Attitude toward DNR Order: A Descriptive Cross-Sectional Study

نویسنده [English]

  • Mohammad SHojaei

چکیده [English]

Introduction: The process of decision-making on DNR order is unique and complicated, since it is the only medical decision to be made prior to treatment with consultation and cooperation. Nurses are critical staff of medical team, who have a major role in the patients’ health and whose attitude toward DNR order is of great importance. Therefore, we would try to study their attitude through this study.
Method: In 2017, a descriptive cross-sectional study is conducted with 144 nurses working for hospitals related to Jahrom University of Medical Sciences by using random sampling. Our data-gathering tool has been demographic questionnaire and Dun standard survey. Data were analyzed by SPSS 21.00, using descriptive statistics (percent, mean and standard deviation) as well as inferential tests (T-test, chi-squared test, and Man-Whitney).
Results: Man-Whitney indicated that participants had a positive attitude to DNR order ( ), i.e. there was a meaningful relationship between DNR order and the nurses’ gender and clinical experience‑ women had a more positive impression than men towards DNR order ( ). Also, the longer their clinical experience was, the more positive their attitude toward DNR order became ( ).
Discussion: This study proved that most nurses had a positive attitude toward DNR order, so considering that nurses are a significant part of the medical staff, we suggest law bestowing them more authority in this regard are legislated by the Ministry of Health.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • DNR
  • Nurses
  • hospital