دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1395 
نگرش پرستاران در خصوص دستور عدم احیا: یک مطالعه توصیفی مقطعی

صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.4.1

محمد شجاعی


تمرد از روی وجدان: حق قانونی مغفول مانده حرفه پرستاری در ایران

صفحه 9-13

10.52547/ethicnurs.5.4.9

عباس حیدری؛ حسن شریفی


مهمترین موانع رعایت حریم خصوصی بیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در مراکز آموزشی – درمانی شهر رشت در سال 95-1394

صفحه 14-21

10.52547/ethicnurs.5.4.14

فاطمه الیاسی؛ زهرا مجد تیموری؛ ساقی موسوی؛ احسان کاظم نژاد


اصل رازداری در بیماری با نقص ایمنی بستری در بیمارستان: گزارش مورد

صفحه 22-25

10.52547/ethicnurs.5.4.22

شکیبا خوشروزی؛ رضا جهانشاهی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397

صفحه 26-33

10.52547/ethicnurs.5.4.26

نوید کلانی؛ منصور تفویضی


عدم رضایت برای انجام عمل جراحی سزارین

صفحه 34-37

10.52547/ethicnurs.5.4.34

فاطمه شاکری؛ نوید کلانی؛ اطهر راسخ جهرمی؛ منصور درویشی تفویضی