بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: در محیط های  درمانی جو اخلاقی به شرایطی گفته  می شود که باعث تسهیل در  تصمیم گیری اخلاقی میشود. افراد مشغول به کار در بیمارستان نیز ، به عنوان یک سازمان مراقبت سلامت، مسئول هستند که  اصول اخلاقی در حرفه خود را  رعایت کنند. لذا این مطالعه با هدف بررسی جو اخلاقی محیط اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1397 انجام پذیرفت.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که در سال 1397 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام گردید. 101 نفر از  دانشجویان اتاق عمل و هوشبری که سابقه ی یک ترم حضور بالینی در بیمارستان را داشتند وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه جو اخلاقی Olson استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمارهای توصیفی( میانگین، درصد و انحراف معیار) و آمارهای استنباطی ( تی مستقل و انالیز واریانس یک طرفه) با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 21 در سطح معنی داری p<0.05  صورت گرفت.
نتایج: افراد شرکت کننده در این پژوهش 101نفر بوده اند. میانگین سنی پاسخگویان تقریبا برابر  21/5 سال با  انحراف معیار 1/76 سال بوده است. براساس نتایج حاصل از این مطالعه از دید تمامی دانشجویان وضعیت جو اخلاقی اتاق عمل و حیطه های آن نامطلوب گزارش گردید. با مقایسه میانگین نمره جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری بر اساس مشخصات دموگرافیک تنها تفاوت معنی دار مشاهده شده متعلق به میانگین نمرات نظر دانشجویان اتاق عمل نسبت به جو اخلاقی حاکم بر اتاق عمل بر اساس رده  های مختلف سنی گزارش گردید(p<0.05  ).  مقایسه سایرمشخصات دموگرافیک با میانگین نمره جو اخلاقی در بین دو رشته هوشبری و اتاق عمل رابطه معناداری را گزارش نکرد.( p < /span>>0.05).  
نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه از دید تمامی دانشجویان وضعیت جو اخلاقی اتاق عمل و حیطه های آن نامطلوب گزارش گردید. اما در مورد جو کلی اتاق عمل نظر دانشجویان رشته هوشبری  از نظر دانشجویان رشته اتاق عمل مساعدتر  بوده است. با توجه به وجود، جوّ اخلاقی منفی در اتاق های عمل، بیمارستان های مورد مطالعه، توجه به علل این امر و برنامه ریزی به منظور بهبود جوّ اخلاقی موجود ضروری میباشد.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the ethical climate of the operating room from the viewpoint of operating room and anesthesiology students of Jahrom University of Medical Sciences: A descriptive cross-sectional study in 2018

نویسنده [English]

  • navid kalani

چکیده [English]

Introduction: In the therapeutic environment, the ethical atmosphere is said to be a condition that facilitates moral decision making. Persons working ina hospital also, as a health care organization, are responsible for complying with the ethics of their profession. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating the ethical climate of the operating room environment from the viewpoint of the operating room and anesthesiology students of Jahrom University of Medical Sciences in 2018.
 Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted in Jahrom University of Medical Sciences in 1397. 101 patients with an operation room and anesthesia who had a one-semester clinical presence in the hospital were enrolled in the study. Data were gathered using two questionnaires of demographic information and Olson's ethical climate questionnaire. Data analysis was performed using descriptive statistics (mean, percentage, standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and one way ANOVA) using spss version 21 software at a significant level of p <0.05.
Results: The participants in this study were 101 people. The average age of the respondents was approximately equal to 21.5 years with a standard deviation of 76.1 years. Based on the results of this study, from the perspective of all students, the ethical situation of the operating room and its areas were undesirable. By comparing the average score of the operating room ethos with the operating room and anesthesia students 'viewpoint, based on the demographic characteristics, only the significant difference observed was the average score of the students' opinion of the operating room relative to the ethical atmosphere of the operating room based on different age groups ( p <0.05). Comparison of demographic characteristics with the mean score of ethical atmosphere did not show a significant relationship between the two fields of anesthesia and operating room (p> 0.05).
Conclusion: Based on the results of this study, from the viewpoint of all students, the ethical situation of the operating room and its areas were undesirable. But in the general atmosphere of the operating room, the opinion of students in the field of anesthesia was more favorable to the students of the operating room. Given the existence of a negative ethical climate in the operating rooms, the hospitals under study, attention to the causes of this and planning to improve the existing ethical climate is necessary.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • students
  • Operating Room
  • anesthetics
  • ethical atmosphere