بررسی همسویی رعایت اصول اخلاق حرفه ای با مشخصات دموگرافیکی در پرستاران

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

چکیده

مقدمه: موضوع اخلاق به عنوان عنصر اساسی در تمام حرفه های سلامتی و ازجمله پرستاری مطرح می باشد و به شدت بر ارتقاء سلامت بیماران تأثیر میگذارد. لذا با توجه به اهمیت موضوع اخلاق در عملکرد پرستاری، مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان رعایت اصول اخلاق حرفهای و ارتباط آن با مشخصات دموگرافیک در پرستاری در شهر ارومیه، انجام گردید. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی 210 پرستار شاغل در مراکز آموزشی و درمانی شهر ارومیه به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه دربرگیرنده اطلاعات دموگرافیکی و سؤالات مربوط به بررسی عملکرد پرستاران در رعایت آیین اخلاق حرفهای بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 20 spss و با استفاده ازآمارتوصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که اکثر پرستاران (3/93%)عملکرد خود را در رعایت آیین اخلاق حرفهای خوب ارزیابی کرده اند. در بررسی ارتباط مشخصات دموگرافیکی پرستاران با رعایت اخلاق حرفه ای، آزمونهای آماری، ارتباط معناداری را نشان ندادند. همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمره رعایت آیین اخلاق حرفه ای پرستاران در بیمارستانهای مختلف آموزشی و بخشهای مختلف بیمارستان یکسان نمی باشند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر و ضرورت رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری، مدیران سازمانهای بهداشتی درمانی میتوانند با بررسی های دوره ای، وضع موجود و موانع رعایت اخلاق حرفهای را بررسی نموده، همچنین با فراهم کردن شرایط مطلوب برای پرستاران گام مؤثری در رعایت هر چه بهتر معیارهای اخلاق حرفه ای بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The principles of professional ethics and its relationship with demographic characteristics of nurses

نویسندگان [English]

  • Fariba Hosseinzadegan
  • Azam Shahbaz
  • Elnaz Shahbaz

چکیده [English]

Introduction: Ethics is an essential element in all health professions, including nursing and strongly influence on improve the health of patients. Therefore, considering the importance of the issue of ethics in nursing practice and the results of various studies in the field of observance of ethical codes in nursing, the purpose of this study was to determine the observance of professional ethics principles and its relationship with demographic characteristics in nursing in Urmia.
Method: This research is a descriptive-analytic study that was carried out on 210 nurses that work in teaching hospitals of Urmia by using simple random sampling method. The data collection tool was a questionnaire including demographic information and questions about the performance of nurses in observance of professional ethics. The data were analyzed by using  descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, independent t-test and ANOVA) by SPSS software version 20.
Results: Finding of study showed that the majority of nurses (93/3%) have well evaluated their performance in professional ethics and 4/8% had an average evaluation. Statistical analysis did not show any significant correlation between the demographic characteristics of nurses and professional ethics. ANOVA test result showed that the mean score of nursing professional ethics was not the same in different teaching hospitals and different wards of hospital.
Discussion and conclusion: Based on the results of this study and considering the necessity of observing professional ethics criteria in nursing practice that can play a significant role in improving and restoring the health of patients, Managers of health organizations can study the present situation and barriers to professional ethics through periodical evaluation of professional ethics from the point of view of nurses and patients and by providing the optimal conditions for nurses, they will take an effective step to better observe the standards of professional ethics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Demographic characteristics
  • Nurses