مقایسه میزان رعایت ابعاد مختلف حریم خصوصی بیماران زن در بخش‌های داخلی و جراحی زنان در بیمارستانهای شهرضا در سال 1394

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

مقدمه: حفظ حریم خصوصی از جمله مفاهیم بسیار مهم در پرستاری و اخلاق مراقبت و درمان است. این مطالعه با هدف مقایسه میزان رعایت حفظ حریم خصوصی بیماران زن در بخش های داخلی و جراحی زنان انجام گردید.
روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی – مقایسه‌ای از نوع مقطعی است که طی آن دو گروه 100 نفری از بیماران زن در بخش­های داخلی و جراحی در بیمارستان­های شهرضادر سال 1394 به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه­ای شامل دو قسمت مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه حریم خصوصی شامل 47 سؤال در ابعاد مختلف حریم فیزیکی (12 سؤال)،  حریم روانی (14 سؤال)، حریم اجتماعی (8 سؤال) و حریم اطلاعاتی (13 سؤال) بود، که روایی و پایایی (ضریب آلفای کرونباخ 97/0 ) آن تأیید شده بود. آنالیز داده­ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 15 انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که بین رعایت حفظ حریم خصوصی بیماران زن در بخش‌های داخلی و جراحی از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد  ( 05/0 >  P - value) و هر دو بخش حریم خصوصی بیماران زن را به یک میزان رعایت می کنند ، اما این مقادیردر هیچ یک از بخش­های مذکور مطلوب نمی­باشد. همچنین بین میزان رعایت حریم خصوصی و متغیرهای دموگرافیک از نظر آماری ارتباط معنی دار وجود نداشت.
بحث و نتیجه­گیری: به منظور رعایت هرچه بهتر حریم خصوصی بیماران زن لازم است که مدیران بیمارستان­ها و دست­اندرکاران امر توجه خاص به این مقوله داشته باشند و در جهت تأمین امکانات لازم و برطرف کردن موانع موجود برای حفظ حریم تلاش کنند. همچنین آموزش سیستماتیک دانشجویان پرستاری و برگزاری کارگاه‌ها و کلاس های آموزشی مداوم برای کارکنان در این زمینه باید مد نظر قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Compare Respecting different aspects of female patients privacy patients in women’s medical & surgical wards of women in Shahreza,s hospitals in 2016

نویسندگان [English]

  • shayesteh salehi
  • zahra jali

چکیده [English]

Introduction: The need for privacy is one of of the most important concepts in nursing  and ethics of health care and treatment. This study aimed to compare the various aspects of privacy of female patients in women’s medical & surgical wards.
Methods: This research is a descriptive - comparative cross-sectional study in which 100 people two groups of female patients in wards of internal medicine, surgery in shahreza ,s hospitals were selected by convenience sampling. The data collecting tool was consist of two parts: demographic information and questionnaire of privacy included 47 questions on various aspects of privacy: Physical privacy (12 items), mental privacy (14 items), social privacy (8 items) and the privacy of information (13). For data analysis, descriptive statistics and variance analysis was performed using SPSS version 15.
Results: The results showed that between respecting privacy female patients in medical and surgical wards there is no significant difference ( P – value > 0.05) and both ward are equally in respecting of   patient privacy. Also. There was no statistically significant association of respecting  privacy and demographic variables.( P – value >0.05)
Conclusion: In order to improve respecting female patient privacy, it is needed to managers of hospitals and authorities take particular attention to this issue and try to provide the necessary facilities and remove barriers for respecting patien,s privacy.Also, the systematic training of nursing students and staff about of privacy should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • female patients
  • medical &
  • surgical wards