بررسی رابطه‌ی اخلاق سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر

نویسندگان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

زمینه و هدف: اخلاق سازمانی و تعهد سازمانی از مهمترین متغیرهای سازمانی هستند که نقش بسزایی در عملکرد سازمان­ها دارند. هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ی اخلاق سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر بود.
روش کار­: در این مطالعه­ی توصیفی- تحلیلی که به روش مقطعی انجام پذیرفت، جامعه­ی آماری شامل کلیه­ی کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر بود و نمونه­ی این پژوهش 93 نفر بود که به صورت تمام شماری انتخاب شدند. جهت گرد­آوری داده­ها علاوه بر پرسشنامه­ی دموگرافیک، از پرسشنامه­ی اخلاق سازمانی ویکتور و کالن و پرسشنامه­ی تعهد سازمانی آلن و مایر استفاده شد. پس از اخذ رضایت آگاهانه و تعهد محرمانگی اطلاعات، تکمیل پرسشنامه­ها و گرد­آوری آنها، داده­های به دست آمده به وسیله­ی شاخص­های آمار توصیفی و آزمون­های آمار استنباطی شامل کلموگروف اسمیرنوف، آزمون t تک نمونه­ای، آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته­ها: در این پژوهش 93 نفر (75 مرد و 18 زن) از کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر به عنوان نمونه حضور داشتند. یافته­های پژوهش نشان داد میانگین اخلاق سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ستادی این سازمان به ترتیب 69/16±35/93 و 24/19±27/99 بود. از سوی دیگر نتایج نشان داد که اخلاق سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه­ی معنادار دارد (05/0p<) و اخلاق سازمانی حدود 6/7 درصد از تعهد سازمانی کارکنان را پیش­بینی می­کند.
نتیجه­گیری: نتایج این مطالعه نشان داد کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر از اخلاق سازمانی و تعهد سازمانی بالایی برخوردارند (05/0p<). نیز رابطه­ی معنادار و مثبتی بین اخلاق سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان این سازمان به دست آمد. به این معنی که با افزایش اخلاق سازمانی، تعهد سازمانی کارکنان افزایش می­یابد. به نظر می­رسد در جمعیت هلال احمر، رعایت اصول اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان اثرگذار است. در این رابطه می­توان گفت که سازمان­های ارائه­دهنده­ی خدمات سلامت با افزایش اخلاق­مداری کارکنان خود می­توانند ضمن بالابردن تعهد سازمانی آنان، خدمات بهتری به مشتریان خود را ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Ethics and Organizational Commitment among Employees of Red Crescent Society

نویسندگان [English]

  • Iraj Salehi
  • Asghar Makarem
  • MohammadAli Hosseini
  • Vahid Bakhtyari

چکیده [English]

Introduction:
The main purpose of this study was to determine the relationship between organizational ethics and organizational commitment among Red Crescent Society employees (RCS).
Methods & Materials:
In this descriptive-analytic study, 93 (75 male and 18 female) employees participated in a research in a census sampling method. Three tools including demographic questionnaire, Victor & Cullen questionnaire and Allen & Mayer questionnaire were used to measure the variables. After sampling and collecting questionnaires, the collected data were entered into SPSS and analyzed with descriptive indexes and analytical tests including Kolmogorov-Smirnov test, one sample t-test, Pearson test, variance analysis and regression.
Results:
Descriptive findings showed that the mean of organizational ethics and organizational commitment were 93.35 ± 16.69 and 99.27 ± 19.24 respectively. In addition, organizational ethics had a positive significant relationship with organizational commitment (p <0/05) and organizational ethics could predict 7.6 percent of organizational commitment.
Conclusion:
According to the results of the study, organizational ethics and organizational commitment were both high and in preferred situation among RCS employees (p <0/05). It seems that in the Red Crescent society, the employees’ compliance with ethics affects their organizational commitment. In this regard, it can be said that by increasing the morale of their employees, health service provider organizations can upgrade their organizational commitment, as well as providing better services to their clients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational ethics
  • Organizational Commitment
  • red crescent society