دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی یا مرگ از روی ترحم

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

هدف: افزایش بیماری های صعب العلاج از یک سو و پیشرفت تکنولوژی پزشکی در سال های اخیر از سوی دیگر، تیم درمانی را با چالش های اخلاقی فراوان مواجه ساخته که یکی از این چالش ها موضوع مرگ از روی ترحم یا اتانازی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان سال آخر پزشکی و  پزشکان متخصص در رابطه با اتانازی انجام پذیرفت.
روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی است که در سال 1392 و در مراکز آموزشی درمانی هاجر (س) و آیت الله کاشانی (ره) شهرکرد انجام پذیرفت. تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش 143  نفر شامل 78 دانشجوی اینترن پزشکی و 65 پزشک متخصص بود. داده ها با استفاده از فرم مشخصات فردی و مقیاس نگرش به اتانازی (EAS) جمع آوری و با نرم افزار آماری SPSS 15 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش 98/0±56/25 با دامنه سنی 24 تا 28 سال و میانگین سنی پزشکان 32/5±12/43 بود. اکثریت دانشجویان(8/62 درصد)  و پزشکان (3/87 درصد) نسبت به اتانازی نگرش منفی داشتند.  همچنین بین نگرش دانشجویان به اتانازی با سن (02/0 P = ، 253/0- r=) و اعتقادات مذهبی آنها ارتباط آماری معناداری وجود داشت(p<0.001 )، در صورتیکه ارتباط آماری معناداری بین نگرش به اتانازی با متغییرهای زمینه ای در پزشکان متخصص دیده نشد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درصد بالایی از دانشجویان پزشکی و پزشکان متخصص  نسبت به اتانازی نگرش منفی دارند که به نظر می رسد با وضعیت مذهبی ، اعتقادی و فرهنگی کشور ایران هم  راستا باشد.
کلید واژه ها: اتانازی، پزشکان متخصص، دانشجویان پزشکی، ایران

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Viewpoint of medical specialist and medical students about euthanasia

نویسندگان [English]

  • ladan naseh
  • amin shirani
  • Taraneh Taghavi larijani 1
  • leila mardanian dehkordi 2

1

2

چکیده [English]

Aim: With increasing rate of incurable disease and advances in medical technology and therapies in the other in the recent years, facing health care team members with many ethical challenges. One of these challenges is euthanasia. The aim of present study was investigation of specialist’s physician and medical students’ viewpoints about euthanasia.

Methods: Present descriptive - cross sectional study performed in Hajar & Kashani teaching health centers in Shahrekord in 2014. 143 (65 specialist physician and 78 medical students) participated in this study. Data were collected with use of demographic form and Euthanasia Attitude Scale (EAS). This scale has 21 item that distributed in four categories include; ethical consideration, practical consideration, treasuring life and naturalistic belief. Data were analyzed with use of SPSS 15.

Results: The mean age of physicians was 43.12±5.32 and The mean of student’s age was 25.56±0.98. The majority of physicians (87.3%) and medical students(62.8%) have negative attitude to euthanasia. There was indirect statistical correlation between students age and attitude to euthanasia (P<0.02; r= - 0/236)and significant difference between students with different religion belief (p<0.001). But there was not significant relationship between demographic parameter and attitude of physicians to euthanasia.

Conclusion: Results of present study showed that majority of physicians and medical students have negative attitude to euthanasia. That seems in line with religion, belief and culture in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • euthanasia
  • Medical Specialties
  • Medical student
  • Iran