بررسی رعایت ارزش های حرفه ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1394

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 دانشگاه علوم پزشکی فسا

3 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

مقدمه: ارزش­های حرفه­ای پرستاری هدایت کننده زمینه لازم در جهت رشد حرفه پرستاری می­باشند که به عنوان پایه­ای برای تصمیم­گیری در حیطه پرستاری حرفه­ای در نظر گرفته می­شوند. با توجه به محدود بودن تحقیقات انجام شده در این زمینه، این پژوهش با هدف بررسی رعایت ارزش­های حرفه‌ای در پرستاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمان(۱۳۹۴) انجام شد.
روش کار : در این تحقیق توصیفی- مقطعی، 260 پرستار شاغل در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دو قسمتی شامل مشخصات فردی- اجتماعی و مقیاس استاندارد بازنگری شده ارزش­های حرفه‌ای پرستاری شانک و ویس با روایی و پایایی مناسب 92/0 جمع­آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، و تحلیلی (من ویتنی یو، کروسکال والیس) توسط نرم افزار  SPSS نسخه 19 انجام شد.
یافته ها:  میانگین کل نمرات رعایت ارزش‌های حرفه‌ای پرستاران 64/16±70/102 و بالاترین میانگین نمره، به ترتیب به هر یک از ابعاد مراقبت(48/0± 21/4)، عدالت(37/1± 13/4)، اعتماد(82/0± 11/4)، حرفه­ای شدن(95/0± 80/3) و عمل­گرایی(70/0± 52/3) اختصاص داده شده بود. یافته­ها نشان داد که ارتباط معناداری بین بخش محل کار و وضعیت خدمات پرستاران، با رعایت ارزش­های حرفه­ای وجود داشت به گونه­ای که نسبت به سایر متغیرها ارتباط معناداری دیده نشد(سطح معنادار 05/0p<). 
نتیجه گیری : بر اساس نتایج، وضعیت پرستاران در رعایت ارزش­های حرفه­ای نسبتاً مطلوب می باشد. بنابراین اقدامات لازم جهت درونی سازی و ارتقای همه جانبه و هرچه بیشتر این ارزش­ها ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Compliance with Professional Values in Clinical Nurses in Kerman University of Medical Sciences in 2016

نویسندگان [English]

  • fozie abadi 1
  • faeze abadi 2
  • tabande sadeghi 3
  • esmat noohi 1

1

2

3

چکیده [English]

Introduction: Professional nursing values ​​are the guideline for the actions necessary for the nursing profession and are considered as the basis for decision-making in professional nursing practice. Due to limited studies in this field, this study aimed to investigate the level of compliance with professional values ​​in clinical nurses in Kerman.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 260 nurses working in hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences were selected by stratified random sampling. Data were collected using a two-part questionnaire including socio-demographic characteristics and the standardized scale of professional values ​​of Shank and Weiss nursing skills with an appropriate validity and reliability of 0.92. Data analysis was performed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and analytical (Mann-Whitney U, Kruskal Wallis) by SPSS software version 19.
Results: The mean score of nurses' professional norms was 102.77 ± 16.64 and the highest mean score in each dimension of care was (4.21 ± 0.48), justice (4.13 ± 1.37) trust (4.21 ± 0.82), professionalization (3.80 ± 0.95) and pragmatism (3.52 ± 0.70). There was a significant relationship between work area and nurses' service status with respect to professional values, but no significant relationship was found with other variables (meaningful level, p <0.05).
Conclusion: Based on the results, nurses' status is relatively favorable with respect to professional values, so the necessary measures to internalize and promote all these values ​​are essential.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Values
  • Clinical Nurses
  • Professional Nursing