ارتباط هوش اخلاقی با خشم در پرستاران تامین اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی علی آیاد کتول

چکیده

زمینه و هدف : پرستاران با توجه به شغل حساس خود در معرض انواع تنش های کاری قرار دارند و این خود منجر به بروز بعضی رفتارها ازجمله خشم و خشونت می شود.خشم یکی از هیجانات پیچیده انسان و پاسخی طبیعی به ناکامی ها و بدرفتاری ها است.از طرفی عدم مهار خشم می تواند روابط بین فردی را مختل کند.هوش اخلاقی بعنوان منشوری برای راهنمایی رفتار انسان و تصمیم گیری درباره آنچه درست و نادرست است عمل می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش اخلاقی با خشم در پرستاران طراحی و اجرا گردید.

روش کار :این پژوهش  توصیفی همبستگی بر روی 140 پرستار  بیمارستان های تامین اجتماعی گنبد و گرگان از طریق سرشماری انجام شد. جمع آوری داده ها توسط پرسشنامه هوش اخلاقی(لنیک و کیل )و خشم( AGQ ) جمع آوری شد که اطلاعات بعد وارد نمودن در نرم افزار اماری SPSS-16توسط امار توصیفی(جداول، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(آزمون ضریب همبستگیپیرسون، تی مستقل و انالیزواریانس) تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: میزان هوش اخلاقی 7/18+ 1/148 و میزان خشم3/13+ 5/68 بود که از نظر آماری ارتباط معنی داری مشاهده شد(p<0/01)طوری که با افزایش هوش اخلاقی میزان خشم کمتر می شد. همچنین بین مشخصات هوش اخلاقی و خشم با مشخصات دموگرافیک ارتباط معنی داری مشاهده نشد.

بحث : نتایج نشان داد با بهبود و ارتقاء هوش اخلاقی می توان میزان خشم در پرستاران را کاهش داد. لذا مسئولین و سوپروایزران بیمارستانی می توانند با برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و کارگاه های مربوط به مسائل اخلاقی و ارتباطی ضمن افزایش هوش و نگرش اخلاقی پرستاران از ایجاد کشمکش و تضادبین پرستاران با بیماران و همکاران پیشگیری کنند..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Moral Intelligence and Anger in Social Security Hospital nurses

نویسندگان [English]

  • fatme kashani
  • hamid hojjati
  • nafise hekmati
  • Abolfazl Farhadie

چکیده [English]

Introduction:
Nurses are exposed to a lot of tension due to their sensitive job, which can lead to aggressive and violent behavior among them. Anger is a complex emotion in human being, which is considered a normal response to unwanted situation or behavior. However, it could turn to destructive aggression if it gets out of control. Moral intelligence can be considered as a fundamental criterion for human behavior to guide him what is right or wrong. The present study aims to investigate the relationship between moral intelligence and anger in nurses.
Methods and Materials:
This is a descriptive correlational research that is carried out through a sampling of 140 nurses in the Social Security Organization hospitals in Gonbad and Gorgan. Two questionnaires including Lennick & Kiel Moral Intelligence Test and AGQ aggression Test were used for data collection. The data analysis was performed using statistical software SPSS16, implementing descriptive statistics (tables, mean, and standard deviation) and inferential statistics (Pearson product-moment correlation coefficient, independent T-test and analysis of variance).
Results:
The measures of 148/1 ± 18/7 for the moral intelligence and 68/5 ± 13/3 for the aggression indicated a statistically meaningful relationship in a way that the increase in one (moral intelligence) caused a decrease in another (aggression) rate. There was no meaningful relationship between moral intelligence and aggression with demographic characteristics.
Conclusion:
The results showed that by improving and enhancing ethical intelligence, the level of anger in nurses can be reduced. Hence, through planning and holding courses and workshops on ethical and communication issues, hospital authorities and supervisors can increase the intelligence and ethical attitude of nurses and prevent conflict between nurses and patients and colleagues.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral intelligence
  • nursing
  • aggression
  • Social Security Organizationization