دوره و شماره: دوره 7، 3-4، مهر 1397 
ارتباط هوش اخلاقی با خشم در پرستاران تامین اجتماعی

صفحه 1-7

10.52547/ethicnurs.7.3.4.1

فاطمه کاشانی؛ حمید حجتی؛ نفیسه حکمتی پور؛ ابولفضل فرهادی


بررسی عوامل استرس‌زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس

صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.7.3.4.8

ملیحه داودی؛ هادی احمدی چناری؛ الناز یزدان پرست؛ ساجده حسینی


مقایسه آموزش اصول اخلاق پرستاری به دو روش مبتنی بر حل مشکل و آموزش مرسوم

صفحه 16-22

10.52547/ethicnurs.7.3.4.16

شهرام پیری؛ محمد عبدی؛ رباب محمدیان؛ مریم اسعدی


مفهوم کل نگری در پرستاری براساس یک مقاله مروری

صفحه 23-30

10.52547/ethicnurs.7.3.4.23

فاطمه قربانی؛ مهوش صلصالی


پسکی (PESCI): آزمونی با مصاحبه های بالینی ساختارمند قبل از استخدام

صفحه 31-32

10.52547/ethicnurs.7.3.4.31

شیما تاجیک؛ لیلا جویباری


بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1396

صفحه 33-42

10.52547/ethicnurs.7.3.4.33

رویا نیکجو؛ زهرا اعتباری اصل؛ شهلا فرضی پور؛ راحله محمدی؛ فرزانه اعتباری اصل


انواع مخاطرات اخلاقی در بازار بیمه نظام سلامت(مقاله مروری)

صفحه 43-51

10.52547/ethicnurs.7.3.4.43

سید مرتضی حسینی شکوه؛ مصطفی شهابی نژاد