بررسی عوامل استرس‌زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس

نویسندگان

علوم پزشکی بیرجند

چکیده

مقدمه: آموزش بالینی بخش اساسی آمـوزش پرسـتاری اسـت و بـدون آن تربیــت پرســتاران کارآمــد و شایســته هــدفی دور از دســترس اســت. لذا این پژوهش با هدف تعیین عوامل استرس‌زای بالین از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس انجام شد.

روش­ها: در این مطالعه توصیفی– مقطعی که در نیمسال اول تحصیلی  94- 1393 انجام شد، از میان 137 دانشجو مقطع کارشناسی پرستاری و اتاق عمل در مجموع 107 نفر به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل یک پرسش‌نامه مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی و بخش دوم شامل 29 سوال پیرامون عوامل استرس‌زا در 4 حیطه بود که پرسشنامه در اختیار  دانشجویان واجد شرایط قرار گرفت و تمامی پرسشنامه‌ها پس از تکمیل به پژوهشگر بازگردانده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

نتایج: در بررسی میانگین میزان تنش‌زا بودن هریک از حیطه‌ها استرس‌زاترین عوامل به ترتیب شامل استرس ناشی از احساسات ناخوشایند، تجارب تحقیرآمیز، کارهای بالینی و نهایتا ارتباط بین‌فردی می‌باشد. همچنین میانگین نمره کل پرسشنامه نیز 31/3 ± 13.2   بود و بیشتر نمرات در محدوده 28 تا 54 (استرس متوسط) قرار داشتند.

نتیجه ­گیری: با توجه به نتایج این مطالعه عوامل استرس زای بالینی متعددی وجود دارد که لازم است مسئوولین با شناسایی این عوامل، راهکارهای مناسب جهت کاهش آن‌ها را اتخاذ کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Stressful Factors in Clinical Education from student view point of Ferdows Paramedic School

نویسندگان [English]

  • malihe davoudi
  • hadi ahmadi chenari
  • elnaz yazdanparast
  • Sajede Hosseinie

چکیده [English]

Introduction:
Clinical education is a major part of nursing education without which training effective and qualified nurses is a far-fetched goal. So this study was done with the aim of identifying stressful factors in clinical education from vantage point of Ferdows Paramedic School students.
Methods and Materials:
This cross-sectional study was done in the first semester of 2014 -15. Of 137 undergraduate nursing and operating room students, a total of 107 students entered the study based on convenience sampling methods. Data collecting instrument was a questionnaire with two sections including: demographic and standard questionnaire, clinical education stressors (with content validity and reliability of 0.85). The average scores were calculated for each of the five domains of stressors (including interpersonal communication, humiliating experiences, educational environment, clinical experiences, and unpleasant emotions) (scores range from 1 to 5). Data were analyzed using SPSS software (version 16).
Results:
Results showed that the most stressful factors in the practice from the students’ point of view, in order of intensity, included stress from unpleasant feelings, humiliating experiences, clinical practice and interpersonal relationships. The mean score of the questionnaire was 31.3 ± 13.2 and most grades were in the range of 28 to 54 (moderate).
Conclusion:
In clinical education processes, students of various medical sciences are exposed to many stressful factors. Identifying these factors can play an important role in decreasing their stress levels. Considering that unpleasant feelings were the most stressful factor in the study, it is necessary to draw attention to this issue, explain its various dimensions and provide solutions in this regard.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • education
  • students