بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1396

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده

زمینه و هدف: داشتن مهارت‌های ارتباطی موثر، در کنار سایر مهارت‌های بالینی، از جمله نیازهای ضروری برای دانشجویان رشته‌های علوم ‌پزشکی است. همچنین طبق مطالعات صورت گرفته نحوه ارتباط دانشجو با افراد دیگر می‌تواند در کیفیت آموزشی و تحصیلی آن‌ها موثر باشد. با ‌توجه به کمبود مطالعات در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط مهارت‌های ارتباطی دانشجویان با رضایت آن‌ها از رشته تحصیلی-‌شان، در دانشجویان اتاق عمل و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل صورت گرفته است.‌ روش کار: در این پژوهش تحلیلی- مقطعی، تعداد 187 نفر از دانشجویان مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل وارد مطالعه شدند. ‌جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های مشخصات دموگرافیک، مهارت ارتباطی ‌QueenDom‌ و رضایت از رشته تحصیلی انجام گرفت. ‌داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تحت نرم‌افزار آماری ‌‎ ‎SPSSنسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.‌ یافته‌ها: در این پژوهش، 98 نفر، دانشجوی اتاق عمل و 89 نفر، دانشجوی مامایی شرکت داشتند که از این تعداد 5/38درصد مرد و 5/61 درصد ‌زن بودند. میانگین سنی دانشجویان 68/1 ± 07/21 سال بود. میانگین کل مهارت‌های ارتباطی 8 ± 115 و رضایت از رشته تحصیلی 11± 58 ‌بود. همچنین ارتباط آماری معناداری بین مهارت‌های ارتباطی و رضایت دانشجویان از رشته تحصیلی یافت شد (001/0 ≥‌p، 42/0=‌r‌).‌ نتیجه‌گیری: با توجه به وجود ارتباط مستقیم میان مهارت‌های ارتباطی دانشجویان با رضایت آن‌ها از رشته تحصیلی، جهت افزایش رضایت ‌دانشجویان از رشته تحصیلی‌، انجام اقداماتی در راستای بهبود مهارت‌های ارتباطی دانشجویان ضروری می‌باشد.‌

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the relationship between communication skills and course satisfaction among ‎midwifery and operating room students in Ardabil University of Medical Sciences, 2017‎

نویسندگان [English]

  • Roya Nikjou
  • Zahra Etebari asl
  • Shahla Farzipour
  • Raheleh Mohammadi
  • Farzaneh Etebari asl

چکیده [English]

Background and Objective: Effective communication skill, along with other clinical skills, is one ‎of the essential needs for students of different disciplines of medical science. According to studies, ‎also this matter that students how learn to communicate with other people can help them be ‎effective in educational quality. Due to the lack of study on this subject, this study aimed to ‎investigate the relationship between students 'communication skills with their course satisfaction in ‎Ardabil University of Medical Sciences.‎ Materials and Methods: All midwifery and operating room students of Ardabil University of ‎Medical Sciences were entered into this analytical study. Data collection was performed through ‎demographic questionnaire, Queen Dom communication skill and course satisfaction surveys. Data ‎were analyzed by the SPSS18 software using descriptive and analytical statistics methods including ‎t-test and Pearson and Spearman correlation coefficient.‎ Results: In this study, 98 people of operating room students and 89 people of midwifery students ‎participated, which 38.5% of them were male and 61.5% of them were female. The average age of ‎students was 21.07±1.68 years. Total mean of communication skills was 115±8 and course ‎satisfaction was 58±11. Also, a significant relationship was found between student’s ‎communication skill and their course satisfaction (p≤0.001, r=0.42).‎ Conclusion: In view of the direct relationship between students 'communication skills with their ‎course satisfaction, to increase student’s satisfaction with their course, taking steps to improve ‎students' communication skills is essential.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • communication skills
  • educational status
  • Student
  • midwifery
  • Operating Room‎