رابطه شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ایران نسبت به افت تحصیلی: مروری نظام‌مند و مقایسه ای با نظرات استادان دانشگاه

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه: شناسایی علل و عوامل افت تحصیلی، که از ناکامی­های نظام آموزشی محسوب می شود، یکی از موضوعات کاربردی و مهم در حوزه پژوهش‌های آموزشی است. با توجه به فقدان یک بررسی جامع، همه مستندات منتشر شده، علیرغم وجود مقالات متعدد در این زمینه در کشور ایران،  سعی شد تا  با مرور نظام مند متون منتشر یافته در مدت زمانی 15 سال گذشته، نقش شرایط تحصیلی و دانشگاهی بررسی شده را در ارتباط با  افت تحصیلی تعیین کرده شود. 
روش کار: در این پژوهش ابتدا مستندات به صورت نظام­مند مرور و اطلاعات آنها جمع­آوری گشت. مقالات منتشر شده مرتبط با  علل عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه­های علوم پزشکی کشور از فروردین 1375 لغایت اسفند 1389 به صورت همه شماری 1008 مقاله  استخراج شد که  از این میان26 مقاله متن کامل قابل دسترسی و دارای کیفیت حداقل پژوهشی را داشت.
یافته‌ها: بر اساس یافته­های هر دو مرحله، احتمالاً، جنس پسر، بالاتر بودن سن ورود به دانشگاه، وجود مشکلات مقطع تحصیلی، سهمیه قبولی، ترم تحصیلی، نوع رشته تحصیلی، عملکرد استاد درس، وضعیت آموزش و برنامه‌ریزی آموزشی، شرایط کلاس، سابقه انتقالی یا مهمان شدن، وجود مشاور درس، دوره شبانه/روزانه، روابط اجتماعی در دانشگاه، زندگی شهری، شرایط دیپلم(معدل)، نوع دیپلم(تجربی)، علاقه نداشتن به رشته تحصیلی، پایین‌تر بودن معدل دیپلم یا مقطع قبلی، بیشتر شدن فاصله دیپلم تا ورود به دانشگاه، نداشتن مطالعه در طول ترم و همچنین فعالیت‌های علمی و پژوهشی، از عوامل دانشگاهی و شرایط تحصیلی می­باشند که می‌توانند منجر به افت تحصیلی در دانشجویان گردند.
بحث و نتیجه گیری: با وجود تحقیقات زیاد در زمینه علل افت تحصیلی، به نظر می­رسد استاندارها و تعاریف مورد استفاده از پژوهش­ها متفاوت بوده و برای ارتقای کیفیت کار باید استانداردسازی لازم صورت پذیرد. در مجموع دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی تا حدود زیادی با واقعیت‌های دیده شده در مقالات هماهنگی داشت و نشان می­دهد که تجربه مدرسان دانشگاه در این حیطه قابل اعتماد می­باشد. همچنین به نظر می­رسد با توجه به علل عمده عوامل فهرست شده؛ بتوان گروه‌هایی که احتمال افت تحصیلی در آنها بیشتر است را شناسایی و برای ایشان اقدامات پیشگیرانه به کار برد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between academic and educational conditions of medical students in Iran with academic failure: systematic review and comparing them with the views of professors

نویسندگان [English]

  • rezvan ansari 1
  • Ali akbar haghdoost 2
  • tahereh changiz 1

1

2

چکیده [English]

Introduction:
Identifying the causes and concomitant issues of academic failure, which are considered to be failures of the educational system, is one of the practical issues in the field of educational research. Due to the lack of a comprehensive review of all published documents despite numerous papers in this field in Iran, this study attempted to systematically review published texts over the past 15 years on the role of studied academic and academic conditions in relation to academic failure.
Materials and Methods:
In this study, the documentation was systematically reviewed and their data were collected. Published articles related to the causes of students' academic failure in the medical sciences universities from April 1996 to March 2010, a total of 1008 papers were screened, 26 of which were full text accessible and of minimal research quality.
Results:
Based on the findings of each of the two stages, it is likely that criteria like the male gender, higher age of entering the university, the problems of the educational level, the passage quota, the term of education, the type of field of study, the performance of the professor lesson, the status of education and planning, the conditions of class, transfer or guest history, presence of curriculum consultant, night / day course, social relations at university, urban life, diploma conditions (grade), type of diploma (experimental), lack of interest in the field of study, lower grade of diploma or previous degree, increased interval between getting diploma and university entrance, lack of study during the term and lack of scientific and research activities on academic factors and academic conditions are among academic factors and educational conditions that can lead to academic failure in students.
Conclusion:
Despite numerous studies on the causes of academic failure, it seems that standards and definitions used in different studies and standardization work should be done to improve quality. Faculty in the college is largely seen in the articles being consistent with the facts and shows that the reliable experience in this regard is the university professor. It also seems that considering the major causes listed, it is possible to identify groups that are more likely to fail in school and use preventive measures for them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic review
  • medical science
  • Student
  • Academic Success
  • Academic Failure
  • country