وضعیت رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1397

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: شأن و منزلت، یکی از نیازهای اساسی انسان  است. اما اختلال در سلامتی و بیماری یکی از عوامل عمده‌ای می­باشد که شأن افراد را به شدت تهدید می‌کند و فرد را مستعد  از دست دادن کرامت می‌نماید. به طوری که بیماران از  لحظه پذیرش و بستری شدن در بیمارستان تا زمان ترخیص احساس می­کنند در معرض خطر از دست دادن شأن و منزلت  خود می‌باشند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت شأن و کرامت بیماران بستری از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی درمانی شهرستان جهرم در سال 1397 انجام گرفت.
روش کار: این تحقیق به شیوه توصیفی ـ مقطعی بر روی 170 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان­های آموزشی ـ درمانی شهرستان جهرم  در سال 1397 انجام گرفت. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابزار گرداوری اطلاعات شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه رعایت شأن بیماران از دیدگاه پرستاران بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از  از نرم افزار SPSS نسخه21 و آزمون های آماری توصیفی(میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه) صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین سنی پرستاران همکاری­کننده در بررسی حاضر  5.42±28  بوده است. نمره رعایت حریم بیماران در کل افراد شرکت کننده0.46±2.27 و  نمره استقلال بیماران برابر0.51±2.20 بود. میانگین نمره افراد شرکت کننده در مورد متغیر ارتباط همراه با احترام به بیماران برابر0.60+2.27 بود. بین میزان رعایت شأن و کرامت بیماران بستری بر حسب جنسیت پرستاران (092/0p=)، وضعیت تأهل پرستاران (f830/0p=)، تحصیلات (230/0p=)، بیمارستان محل خدمت (966/0p=) و ردیف سنی پرستاران (971/0p=) تفاوت معنا‌داری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: میزان رعایت شأن و کرامت بیماران و زمینه­های آن (یعنی سه حیطه حریم بیماران، ارتباط همراه با  احترام و استقلال بیماران و زیر مؤلفه‌های آن) در وضعیت مطلوب یا نسبتاً مطلوب گزارش گردید.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Status of Respect for Dignity of Hospitalized Patients from Nurses’ Perspectives: A Descriptive, Cross-Sectional Study in 2018

نویسندگان [English]

  • esmaeail rayat dost
  • navid kalani
  • musa zare

چکیده [English]

Introduction:
Compliance with professional ethics is an integral part of the nursing profession and patient care. Nursing ethics codes are a guide for nurses to increase the quality of their ethical responsibilities. On the other hand, spiritual intelligence is an important factor in the efficiency and success of therapeutic team. The purpose of this study was to determine the correlation between spiritual intelligence and professional ethics codes by nurses.
Methods and Materials:
In this descriptive correlational study, 164 nurses working in Shahid Sadoughi Hospital in Yazd were randomly assigned through stratified random sampling. The data were collected using the Professional Ethics and Spiritual Intelligence Questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation), and non-inferential statistics (Pearson correlation coefficient, independent t-test and ANOVA).
Results:
The overall score of spiritual intelligence was 70.86 ± 12.01 at the desirable level, and the overall score of the ethical codes was 10.64 ± 84.90 at the average level. The prioritization of professional ethics codes was as follows: commitment to justice 89.8 ± 12.81, respect for colleagues 13.55 ± 89.06 and commitment to preserving nursing dignity was 88.08 ± 15.29. Also, there was a significant correlation between spiritual intelligence and professional ethics codes (P = 0.001).
Conclusion:
Given the significant relationship between spiritual intelligence and observance of professional ethics codes, it can be concluded that strengthening religious beliefs of nurses and holding workshops in the field of spirituality can strengthen spiritual intelligence and adherence to professional ethics codes. 

 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Respect
  • dignity
  • patients
  • Nurses