بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در میان پرسنل اتاق عمل و هوشبری جهرم (1397): بر اساس یک پژوهش توصیفی- مقطعی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

چکیده

مقدمه: در محیط درمانی، جو اخلاقی به شرایطی گفته می­شود که تصمیم‌گیری اخلاقی را آسان می­کند. برخی محققان براین عقیده می­باشند که ارتقاء فضای اخلاقی در مؤسسات بهداشتی - درمانی باعث واکنش بهتر در برابر استرس اخلاقی و سایر عوامل ایجاد کننده نارضایتی، در محیط کاری می­گردد. تحقیق حاضر با هدف «بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در میان پرسنل اتاق عمل و هوشبری جهرم در 1397 »انجام پذیرفت.
روش کار: این پژوهش توصیفی - مقطعی  بر روی 50 نفر از پرسنل هوشبری و اتاق عمل بیمارستان‌های شهرستان جهرم به صورت سرشماری انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: سه پرسشنامه بود. پرسشنامه اول، مربوط به اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه دوم، مربوط به بررسی جو اخلاقی Olson  و پرسشنامه سوم، تمایل به ماندگاری در کار بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین، درصد و انحراف معیار) و آزمون‌های آماری استنباطی( ضریب همبستگی اسپیرمن و کروسکال-والیس) صورت گرفت.
یافته‌ها: 56 درصد افراد در این بررسی پرسنل هوشبری و 44 درصد پرسنل اتاق عمل بودند. در پرسنل اتاق عمل میانگین نمره جو اخلاقی اتاق عمل و تمامی حیطه‌های آن بالاتر از 3.5 و مطلوب بود.  اما در پرسنل هوشبری میانگین نمره جو اخلاقی اتاق عمل و تمامی زیر مجموعه­های آن کمتر از 3.5 و نامطلوب گزارش گردید. در بین تمامی پرسنل، تنها میانگین نمره متغیر جو پزشکان با مقدار 3.45 کمتر از مقدار 3.5 و نامطلوب می‌باشد. میانگین نمره سطح ماندگاری در کار برای پرسنل اتاق عمل با میزان 13.63 بیشتر از میانگین این نمره برای پرسنل هوشبری با میانگین 13.53 است. طبق نتایج به دست آمده رابطه بین سطح تمایل به حضور فعال در کار با جو اخلاقی اتاق عمل و هیچ یک از حیطه‌های آن در میان  پرسنل ارتباط معنا‌دار مشاهده نشد (05/0p>).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، بین وضعیت جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در کار پرسنل اتاق عمل و  هوشبری تفاوت معناداری گزارش نگردید.

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between ethical climate and the intent to stay at work among operating room and anesthesia personnel: A Descriptive cross-sectional study

نویسندگان [English]

  • musa zare
  • navid kalani
  • esmaeail rayat dost

چکیده [English]

Introduction:
In the therapeutic setting, the ethical climate refers to conditions that facilitate ethical decision making. Some scholars believe that promoting ethical climate in health care institutions will better respond to moral stress and other causes of workplace dissatisfaction. The purpose of this study was to investigate the relationship between ethical climate and tendency to stay at work in Jahrom operating room and anesthesia staff in 2018.
Methods and Materials:
This descriptive cross-sectional study was performed on 50 anesthesia and operating room staff of Jahrom hospitals. The data collection tool consisted of three questionnaires. The first questionnaire was about demographic information, the second was about the Olson ethical climate survey and the third was about the tendency to stay in business. Data were analyzed by SPSS software version 21 and descriptive statistics (mean, percentage and standard deviation) and inferential statistics (Spearman and Kruskal-Wallis correlation coefficient).
Results:
56% of the subjects in this study were anesthesia personnel and 44% were operating room personnel. In operating room personnel, the mean score for the operating room ethical climate and all domains was above 3.5 and desirable. But in anesthesia staff, the average score for the ethical climate of the operating room and all its areas was less than 3.5 and undesirable. Of all the staff, only the median variable score of physicians' atmosphere score of 3.45 was less than 3.5. The mean score of retention level for the operating room staff was 13.63 more than the average for the anesthesia staff with an average of 13.53. The results showed that the relationship between the level of tendency to stay at work with the ethical climate of the operating room and none of its domains was significant among the personnel (p> 0.05(.
Conclusion:
According to the results of this study, there was no significant difference between the status of ethical climate and the tendency to persist in operating room and anesthesia staff.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Climate
  • Persistence at Work
  • Operating Room
  • Anesthesia