بررسی رضایتمندی بیماران از مراقبت ها و خدمات پرستاری در ایران : مرور سیستماتیک

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه: رضایتمندی بیمار به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد در ارزیابی کیفیت درمانی و برنامه‌ریزی در جهت ارتقای نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت این مبحث در این پژوهش میزان رضایت بیماران نسبت به  مراقبت‌ها و خدمات پرستاری در ایران به روش مرور نظام­مند مورد بررسی و ارزیابی قرار می­گیرد.
روش کار: در این  پژوهش که بر اساس مرور نظام­مند می­باشد؛ با استفاده از سیستم جستجوی کاکرین و کلمات کلیدی Patient Satisfaction, "Nursing Care" , "Iran" در پایگاه‌های اطلاعاتی  ,PubMed Scopus  , Magiran ، SID این جستجو انجام شد. در نهایت تعداد 33 مقاله بدون محدودیت زمان تا  آوریل 2019 به دست آمد. این مرور  نظام­مند با گام‌های استخراج داده‌ها و ارزیابی کیفیت تحقیقات و گزارش یافته‌ها انجام گرفت.
یافته‌ها: در کل از تعداد 165 مقاله، نهایتاً 33 مقاله مرتبط با عنوان مورد جستجو استخراج گردید. بیشتر پژوهش­ها سطح بالای رضایت بیماران را از خدمات مراقبتی پرستاران نشان می‌دهند. هرچند که تحقیقات دیگر نتیجه‌ای مخالف این امر را گزارش کرده‌اند. به علاوه از رضایت شغلی پرستاران و ویژگی‌های روانشناختی آنها و همچنین از ابعاد حرفه­ای شغل پرستاری، معنویت پرستاران، نوع بیمارستان، نوع بخشی که بیمار در آن بستری شده است، سطح سواد بیماران، بیمه درمانی و جنسیت به عنوان عواملی که می‌توانند بر میزان رضایت بیماران از خدمات مراقبتی پرستاری تأثیرگذار باشند نام برده شده است.
نتیجه‌گیری: باتوجه به نقش مهم رضایتمندی بیمار از خدمات مراقبتی در بهبود بیمار و ارتقای کیفیت درمانی، سیاست‌گذاران عرصه سلامت باید توجه خاصی به رفع موانع و معضلات مرتبط چه از جانب بیمار و چه از جانب پرستاران داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Patient Satisfaction Survey of Nursing Care and Services in Iran: A systematic review

نویسندگان [English]

  • taraneh taghavi larijani
  • fatemeh najafi

چکیده [English]

Introduction:
Patient satisfaction is one of the most effective tools in assessing the quality of health and planning to improve the health system. Considering the importance of this issue in this research, patients’ satisfaction with nursing care and services in Iran through systematic review is examined.
Materials and Methods:
The present systematic review study was conducted using the search strategy of Cochrane with keywords: Patient Satisfaction, "Nursing Care", "Iran" in databases like PubMed, Scopus, Magiran, SID search. Finally, 33 papers were found without time limits until April 2019. The review was carried out with the steps of data extraction and the evaluation of the quality of studies and the reporting of the findings.
Results:
A total of 165 articles were finally extracted from 33 articles related to the title of the study. The majority of studies show a high level of patient satisfaction with nursing care. However, other studies have reported a controversial outcome. In addition, nurses' job satisfaction, nurses' psychological characteristics, occupational nursing dimensions, nurses' spirituality, type of hospital, type of ward that patient are hospitalized, patient literacy level, health insurance and gender as factors that can affect patients’ satisfaction are under the influence of nursing care.
Conclusion:
Regarding the important role of patient satisfaction with care services in improving the patient and improving the quality of health care, health policy makers should pay particular attention to removing relevant barriers and problems from both the patient and the nurses.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient satisfaction
  • Nursing Care
  • Nursing Services
  • Iran