بررسی سطح آگاهی متخصصین بالینی از شرایط قانونی و اخلاقی اخذ رضایت و برائت از بیماران (۱۳۹۷)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: رعایت کردن فرایند استاندارد اخذ رضایت آگاهانه از بیماران ،در زمینه فعالیت­های درمانی می­تواند نقش مهمی در کاهش شکایت از پزشکان و سایر کادر درمانی و در نتیجه کاهش مداخلات حقوقی و قضایی را داشته ­باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی سطح آگاهی متخصصین بالینی شهرستان جهرم از رضایت و برائت در بیماران (1397) می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالع ه­ای توصیفی - مقطعی است. 25 نفر از متخصصین بالینی در سال 97 در این تحقیق همکاری کردند. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد رضایت و برائت بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون­ های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین میزان آگاهی افراد 2.44±11.12 بود. همچنین کم­ترین میزان آگاهی برابر 6 و بیشترین میزان آگاهی برابر 16 بود. میزان آگاهی 4 نفر (16درصد) در حد غیر قابل قبول، 19 نفر (76 درصد) در حد متوسط و تنها 2 نفر (8 درصد) در حد قابل قبول بود. همچنین  اکثریت قاطع متخصصین (91.7 درصد) دارای بیمه مسئولیت بوده و از حیث خطر پذیری، 39.1 درصد اظهار کرده بودند که خطرپذیر هستند در حالی که 56.5 درصد اعلام کردند که تا حدی خطر پذیر می ­باشند و تنها 4.3 درصد بیان کرده بودند که خطرپذیری ندارند.
نتیجه ‌گیری: نتایج این پژوهش مشتمل بر آن بود که 76 درصد افراد شرکت ­کننده در این تحقیق از آگاهی متوسط برخوردار هستند. آشنایی نداشتن به امر رضایت و برائت می‌تواند مشکلاتی را برای جامعه پزشکی ایجاد نماید و سلامت جامعه را به خطر بیندازد. در چنین اوضاعی پس لازم است که آموزه ‌های قانونی به صورت برنامه‌های بازآموزی و کارگاه­ های آموزشی مدون جهت افزایش اطلاعات متخصصین بالینی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Clinical Experts' Knowledge of Legal and Ethical Conditions for Obtaining Patient Satisfaction and Remarriage: A Cross-Sectional Descriptive Study

نویسندگان [English]

  • ebrahim sadeghi 1
  • Mohammad rahmanian 1
  • mahdi foroughian 2

1

2

چکیده [English]

Introduction:
Adherence to the standard process of obtaining informed consent from patients in the field of therapeutic activities can play an important role in reducing the complaints of physicians and other therapists and consequently reducing legal and judicial interventions. The purpose of this study was to evaluate the level of knowledge of Jahrom clinicians about patient satisfaction and acquittal (2018).
Methods and Materials:
This is a descriptive cross-sectional study. Twenty-five clinicians participated in the study in 2018. Data gathering tool was standard satisfaction and acquittal questionnaire. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical tests.
Results:
The mean level of knowledge was 11.12 2± 2.44. Also, the lowest level of knowledge was 6 and the highest was 16. The level of knowledge in 4 people (16%) was unacceptable, 19 (76%) moderate and only 2 (8%) were unacceptable. The overwhelming majority of specialists (91.7%) had liability insurance and 39.1% stated that they were risk-takers and 56.5% stated that they were somewhat risk-takers and only 4.3% stated that they were not.
Conclusion:
The results of this study showed that 76% of participants in this study had moderate knowledge. Lack of familiarity with consent can lead to problems for the medical community and endanger the health of the community. Therefore, legal training should be provided through retraining programs and workshops designed to enhance the information of clinical professionals.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinicians
  • Satisfaction
  • Acquittal