مقایسه حساسیت اخلاقی دانشجویان ترم اخر پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

چکیده

مقدمه: حساسیت اخلاقی، ترکیبی از اگاهی فرد از ابعادی چون ،مسئولیت پذیری و اهمیت دادن به مسائل اخلاقی است، افزایش تجربه به تنهایی
سبب افزایش حساسیت اخلاقی نمیشود بلکه بایستی همراه با یادگیری و توسعه دانش باشد از طرف دیگر با توجه به تأثیر محیط آموزشی و کوریکولوم
پنهان در ایجاد و توسعه ویژگیهای حرفه ای دانشجویان علوم پزشکی، بر آن شدیم که حساسیت اخلاقی را در پرستاران شاغل در بیمارستانهای
آموزشی و دانشجویان پرستاری مورد بررسی قرار دهیم.
روش کار: در این پژوهش مقطعی و تحلیلی 11 نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری ترم آخر به روش سرشماری و 019 نفر از پرستاران شاغل در
بیمارستانهای آموزشی به روش نمونه گیری آسان، پس از اخذ رضایت آگاهانه وارد تحقیق شدند. جهت جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد
01 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS استفاده شد. داده ها با استفاده از نرمافزار Luetzen حساسیت اخلاقی
11 ( پرسشنامه را تکمیل کردند. میانگین /11±1/ 95 ( و 11 دانشجوی پرستاری با میانگین سنی) 11 /11±1/ یافتهها: 019 پرستار با میانگین سنی ) 44
11/40 در سطح متوسط قرار داشت، به طوری که تفاوت آماری 1/ 10/94 و پرستاران با نمره 44 9/ نمره حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری 44
آن گونه که میانگین نمره حساسیت اخلاقی با ویژگیهای دموگرافیک نیز ارتباط معناداری نداشت. .(P=1/ معناداری در دو گروه وجود نداشت) 401
نتیجه گیری: بیشتر پرستاران و دانشجویان در سطح حساسیت اخلاقی متوسط قرار داشتند. با توجه به تأثیر متقابل رویکردهای اخلاقی پرستاران در
کیفیت خدمات مراقبتی و الگوپذیری دانشجویان از آنها، تقویت این مقوله از طریق بازآموزی پرستاران و نظارت های کیفی بر عملکردهای حرفه ای
پرستاران و تأکید این مقوله در آموزش دانشجویان پرستاری بایستی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Moral Sensitivity among last year Nursing Students and Nurses Working at teaching Hospitals of Islamic Azad University of Mashhad

نویسندگان [English]

  • zahra mostafavian 1
  • javad gholampour 1
  • arezou faraj pour 2
  • somayeh akbari farmad 2
  • mohamad ali rahchamani 1

1

2

چکیده [English]

Introduction:
 
J Educ Ethics Nurs 2020;8(3&4):30-36
 
Moral sensitivity is a combination of one's awareness of dimensions such as being responsible and attention to ethical issues that are necessary for ethical action. Enhancing experience alone does not increase moral sensitivity; instead it should be accompanied by learning and knowledge development. On the other hand, considering the impact of the educational environment and the hidden curriculum on the development of professional features of medical students, we aimed to compare the ethical sensitivity of nurses working at teaching hospitals and nursing students.
Method and Materials:
In this cross-sectional study, 82 senior nursing students in undergraduate level and 123 nurses working in teaching hospitals were involved after obtaining informed consent. To collect data, Luetzen's moral sensitivity questionnaire was used. Data were analyzed using SPSS 16 software.
Results:
123 nurses with mean age of (35.02±6.44) and 82 nursing students with mean age of (20.88±0.80) completed the questionnaire. The mean score of moral sensitivity of nursing students and professional nurses was 61.74 ± 9.74 and 62.41 ± 8.77, respectively, and there was no significant difference between them (P=0.416). The mean score of moral sensitivity with demographic characteristics was not significantly correlated.
Conclusion:
Most nurses and students were at moderate moral sensitivity. Considering the interplay of nurses' ethical approaches to quality of care services and their role modeling of students, strengthening this issue through retraining nurses and quality supervision on nurses' professional practices and emphasizing this issue in nursing students' education should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral Sensitivity
  • Luetzen Questionnaire
  • Nursing Students
  • Nurses
  • Teaching Hospital