ارتباط دیسترس اخلاقی و تکامل اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بم

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

چکیده

مقدمه: دیسترس اخلاقی، یکی از مسائل اخلاقی شایع در حرفه های بهداشتی است که می تواند عواقب متفاوتی را برای پرستاران به دنبال داشته
باشد. پرستاران جهت انجام مراقبتهای روزمره خود باید از سطح مناسب تکامل اخلاقی برخوردار باشند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف ارتباط دیسترس
اخلاقی و تکامل اخلاقی در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بم صورت گرفت.
روش کار: این پژوهش بر روی 111 پرستار دانشگاه علوم پزشکی بم در) 1394 ( با روش سرشماری انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه
جمع آوری گردید. روایی و پایایی پرسشنامه دیسترس اخلاقی به ترتیب 88 % و Kohlberg و پرسشنامه تکامل اخلاقی Corley دیسترس اخلاقی
و با استفاده از آزمون های توصیفی و SPSS 0 محاسبه گردیده است. دادهها توسط نرم افزار آماری 20 / 0/91 و پرسشنامه تکامل اخلاقی 81 % و 95
با نمونههای مستقل و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نوع تحقیق حاضر t استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون
بررسی مقطعی از نوع توصیفی- همبستگی بود.
)NP( 51 درصد( در سطح پسعرفی / 30 درصد( در سطح عرفی، 94 نفر ) 1 / 1 درصد( از پرستاران در سطح پیشعرفی، 51 نفر ) 7 / یافتهها: 10 نفر ) 0
قرار داشته اند. شایان ذکر است در سطح پیش عرفی افراد تابع اطاعت محض هستند در سطح عرفی تابع قوانین و اصول اجتماعی و در سطح پس
یعنی هرچه سن پرستاران بالاتر باشد .)P< 0/ عرفی تابع اصول شاخص اخلاقی میباشند. بین تکرار دیسترس و سن، رابطه معناداری وجود داشت ) 05
به طوری که در زنان شدت دیسترس .)p <0/ شدت دیسترس کمتر است. همچنین جنسیت بر روی شدت دیسترس اخلاقی پرستاران تأثیر داشت ) 05
بیشتر بود با توجه به نتایج این بررسی، هیچ گونه ارتباطی بین تکامل اخلاقی و دیسترس اخلاقی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: در این پژوهش شدت و تکرار دیسترس اخلاقی در محیطهای بالینی بر سطح تکامل اخلاقی پرستاران تأثیری نداشته است. سطح
دیسترس اخلاقی در ابعاد شدت و تکراردر حد متوسط بود. همچنین تقریباً نیمی از پرستاران مورد تحقیق در سطح پس عرفی قرار داشتند که در کل
بیانگر نامطلوب بودن سطح تکامل اخلاقی پرستاران بود. از این جهت با عنایت به نتایج حاصله و نداشتن ارتباط بین ویژگیهای قردی و تکامل اخلاقی
لزوم توجه بیشتر مسئولین پرستاری به امر تربیت اخلاقی پرستاران از هر جنس و سابقه کار و در هر سنی احساس می شود.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between moral development and moral distress in Bam

نویسندگان [English]

  • Azam Rahmanian 1
  • Taiebe Mirzaei 2
  • Sakineh Sabzevari 1

1

2

چکیده [English]

Introduction:
Moral distress is one of the most common ethical issues in health profession that can have different
consequences for nurses to be followed .This study aims to develop ethical and moral distress
communication among nurses in Bam. The sample included 166 nurses of educational hospitals in the
city of Bam in 2015, the questionnaire was based on Corley’s Moral Distress and kohlberg moral
distress. Data were analyzed using SPSS 20 software, descriptive statistics Spearman’s correlation
coefficient, independent samples t-test and ANOVA.
Results:
10 (0.6%) of nurses were in the pre-conventional level, 51 (30.7%) in conventional, 94 (56/6%) in the
post-conventional (NP). It is worth noting that at the pre- conventional level individuals are subject to
pure obedience; There was a significant relationship between repetitive distress and age (P <0.05).
This means that the higher the age of nurses, the lower the severity of distress. Also, gender had a
significant effect on nurses' moral distress (p <0.05). According to the results of this study, there was
no relationship between moral development and moral distress in women.
Conclusion:
In this study, severity and repetition of moral distress in clinical settings had no effect on nurses'
moral development level. The level of moral distress was moderate in intensity and repetition. Also,
about half of the nurses surveyed were at the post- conventional level, which indicated that the level
of nurses' moral development was undesirable. Therefore, due to the results and lack of relationship < br>
between individual characteristics and moral development, it is necessary to pay more attention to the
ethical education of nurses of all genders and backgrounds at any age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral development
  • Moral Distress
  • Nurses