تبیین اثر بخشی آموزش انسان شناسی صدرایی بر اخلاق حرفه‌ای پزشکی (یک مطالعه کیفی)

نویسندگان

1 گروه اخلاق پزشکی و فلسفه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: شناخت انسان کارکرد انکار ناپذیری بر همۀ مسائلی دارد که مستقیم یا غیرمستقیم به بعد یا ابعادی از انسان می‌پردازد و به بایسته‌ها و نبایسته‌های تعامل با وی تعیّن می‌بخشد. بنابراین نگرشی که افراد به انسان و ساحت‌های وجودی او دارند، موضوعات مربوط به سایر علوم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یکی از حوزه‌های مهم اندیشه بشری که در ارتباط مستقیم با انسان‌شناسی قرار دارد؛ علوم پزشکی است که با هدف حفظ و تامین سلامت جسمی، اجتماعی، روانی و معنوی انسان پدید آمده و با بهره‌مندی از عقل و تجربیات بشری توسعه یافته است. پیوند محوری این علم با کرامت انسانی سبب شده است تا توجه به اخلاق در آن نسبت به سایر حرفه ها و مشاغل دو چندان شود. . لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزش انسان‌شناسی صدرایی بر پایبندی و تعهد به اخلاق حرفه ای پزشکی از دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم صورت پذیرفته است.
روش کار: این مطالعه به روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و با مشارکت 12 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1395 انجام شد. نمونه گیری به صورت هدفمند و مصاحبه به شکل نیمه ساختار یافته با سؤالات باز بود. سپس داده‌ها خط به خط دست نویس و پس از اشباع، با تحلیل محتوای کیفی بر اساس روش مایرینگ، تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: پس از تحلیل و بررسی طبقات داده‌ها؛ 5 مضمون اصلی اهمیت و ضرورت آموزش انسان‌شناسی صدرایی، انسان‌شناسی متعالی ارتقا بخش اخلاق حرفه‌ای، افزایش منزلت و اعتبار حرفه پزشکی، تعالی تیم مراقبین سلامت و افزایش تعهد و پایبندی به اخلاق حرفه‌ای؛ پدیدار شد که نشانگر حوزه های اثر بخشی این رویکرد آموزشی در تعالیم انسان شناسی است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که آشنایی با این نظام فکری در شناخت انسان، کارکردهایی دارد که می‌تواند پزشکان و کادر درمانی را به سوی رعایت هر چه بیشتر اخلاق حرفه‌ای و پایبندی به کدهای اخلاقی آن سوق دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Teaching Anthropology of Transcendental Philosophy on professional ethics From Faculty Members' Attitude of Jahrom University Medical Sciences (a qualitative study)

نویسندگان [English]

  • LotfAllah Dezhkam 1
  • Mansour Darvishi Tafvizi 2
  • navid kalani 2

1

2

چکیده [English]

Introduction:
Human cognition has an undeniable function on all issues that directly or indirectly address the dimension or dimensions of human beings and determine the do's and don'ts of interacting with them. Thus, people's attitudes toward man and his realms of existence overshadow issues related to other sciences. One of the most important areas of human thought that is directly related to anthropology; it is the medical science that has emerged with the aim of maintaining and ensuring the physical, social, mental and spiritual health of human beings and has been developed with the benefit of human intellect and experiences. The central connection of this science with human dignity has caused the attention to ethics in it to be doubled compared to other professions and occupations. Therefore, the present study aimed to explain the effectiveness of Sadrai anthropology education on the ethics of the medical profession from the perspective of professors of Jahrom University of Medical Sciences.
Materials and Methods:
This qualitative study was conducted with a content analysis approach and with the participation of 12 faculty members of Jahrom University of Medical Sciences in 2016. Purposeful sampling and interview were semi-structured with open-ended questions. Then, the data were handwritten line by line and after saturation, they were analyzed by qualitative content analysis based on Mayring method.
Results:
After analyzing the data classes; 5 The main themes of the importance and necessity of teaching Sadrai anthropology, transcendent anthropology, promoting professional ethics, increasing the prestige and prestige of the medical profession, the excellence of the health care team, and increasing the commitment and adherence to professional ethics; It appeared to indicate the effective areas of this educational approach in anthropological teachings.
Conclusion:
The findings of the study emphasize that familiarity with this system of thought in human cognition has functions that can lead physicians and medical staff to observe more professional ethics and adhere to its ethical codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • transcendental philosophy
  • medical ethics
  • Professional commitment