بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کووید 19 : یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات مولفه های اجتماعی نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش روزافزون بیماری کووید 19 در جهان و شیوع موج دوم کووید 19 در ایران، روزانه شاهد مرگ بسیاری از هم وطنانمان در بیمارستان‌های کشور هستیم. در این میان کادر درمانی بیمارستان ها، علی الخصوص پزشکان و پرستاران بیشترین درگیری را با بیماران مبتلا به کووید 19 دارند. با توجه به مسئله بسیار مهم حساسیت اخلاقی در این بازه زمانی و اثر آن بر کیفیت عملکرد تیم درمانی، بر آن شدیم تا مطالعه‌ای را با هدف بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کووید 19 انجام دهیم.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399 با نمونه گیری در دسترس بر روی 103 نفر از پرستاران و پزشکان شاغل در بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه دیسترس اخلاقی کورلی بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss نسخه 21 و با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی در سطح معنی‌داری p<0.05 صورت گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه 103 نفر از پرستاران و پزشکان درگیر با بیماران مبتلا به کووید 19 شرکت نمودند. میانگین شدت و تکرار دیسترس اخلاقی، به ترتیب 17.69±47.98 و 16.78±47.82 بوده است. نمره بالاتر نشان‌دهنده شدت و تکرار دیسترس اخلاقی بالاتر است. میزان سطح شدت و تکرار دیسترس اخلاقی در اکثریت کادر درمانی مراقب در حد کم قرار داشت. شدت و تکرار دیسترس اخلاقی در پزشکان بالینی بالاتر از پرستاران و پزشکان عمومی بود اما بین شغل و شدت و تکرار دیسترس اخلاقی ارتباط معنی دار وجود نداشت
(0.05>p-value).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح دیسترس اخلاقی در مطالعه حاضر در سطح بسیار کم قرار دارد. از آنجا که پیامدهای دیسترس اخلاقی، می‌تواند بر کیفیت کار درمانی پرستاران در سیستم سلامت، تاثیرگذار باشد، لذا توجه جدی مدیران جهت به کارگیری برنامه‌های آموزشی در رابطه با مباحث اخلاقی با هدف شناسایی علایم دیسترس اخلاقی و عوامل موثر بر آن و نیز انجام تحقیقات بیش‌تر جهت شناسایی سایر ابعاد دیسترس اخلاقی در دیگر مراکز درمانی، ضروری به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the level of moral distress in nurses and physicians caring for patients with Covid 19: A cross-sectional descriptive study in 2020

نویسندگان [English]

 • Leili Mosalanezhad 1
 • Samaneh Abiri 2
 • Navid Kalani 1

1 Research Center for Social Determinants of Health, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

2 Department of Emergency Medicine, Jahrom University of Medical sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to the increasing number of Covid 19 disease in the world and the prevalence of the second wave
of Covid 19 in Iran, we are witnessing the death of many of our compatriots in the country's hospitals every day. Meanwhile, the medical staff of hospitals, especially doctors and nurses, have the most conflicts with patients with Covid 19. Considering the very important issue of moral sensitivity in this period and its effect on the quality of performance of the treatment team, we decided to conduct a study to investigate the level of moral distress in nurses and physicians caring for patients with Covid 19.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive study was performed in 1399 with available sampling on 103 nurses and physicians working in Peymaniyeh Hospital in Jahrom. Data collection tools in this study included the Demographic Information Questionnaire and the Corelli Moral Distress Questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software version 21 and descriptive and inferential statistical tests at a significant level of p<0.05.
Results: In this study, 103 nurses and physicians involved with patients with Covid 19 participated. The mean severity and recurrence of moral distress were 47.98± 17.69 and 47.82± 16.78, respectively. A higher score indicates the severity and recurrence of higher moral distress. The level of severity and recurrence of moral distress was low in the majority of caregivers. The severity and recurrence of moral distress in clinicians was higher than nurses and general practitioners, but there was no significant relationship between job and severity and recurrence of moral distress (p-value <0.05).
Conclusion: The results of this study showed that the level of moral distress in the present study is very low. Since
the consequences of moral distress can affect the quality of nurses' occupational therapy in the health system, so the serious attention of managers to use training programs related to ethical issues with the aim of identifying the symptoms of moral distress and the factors affecting it. It also seems necessary to do more research to identify other dimensions of moral distress in other medical centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nurses
 • Physicians
 • Moral Distress
 • COVID-19
 1. Saadat Talab A, Jafari M. Mediator Role of spiritual happiness in the relationship between Social capital and social support with resiliency in employees against, Covid -19 diseases epidemy in the period of Social distance. Journal of Research in Psychological Health 2020; 14(1): 115-129.
 2. Saadat Talab A, Jafari M. Mediator Role of spiritual happiness in the relationship between Social capital and social support with resiliency in employees against, Covid -19 diseases epidemy in the period of Social distance. Journal of Research in Psychological Health 2020; 14(1): 115-129.
 3. Farahani M. N. Changes in Attitude, Beliefs and Values and COVID-19 pandemic. Journal of Research in Psychological Health 2020; 14 (1): 1-15.
 4. Farahani M. N. Changes in Attitude, Beliefs and Values and COVID-19 pandemic. Journal of Research in Psychological Health 2020; 14 (1): 1-15.
 5. Rahmatinejad P, Yazdi M, Khosravi Z, Shahi Sadrabadi F. Lived Experience of Patients with Coronavirus (Covid-19): A Phenomenological Study. Journal of Research in Psychological Health 2020; 14 (1): 71-86.
 6. Rahmatinejad P, Yazdi M, Khosravi Z, Shahi Sadrabadi F. Lived Experience of Patients with Coronavirus (Covid-19): A Phenomenological Study. Journal of Research in Psychological Health 2020; 14 (1): 71-86.
 7. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China. N Engl J Med 2020; 382(8): 727-733.
 8. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China. N Engl J Med 2020; 382(8): 727-733. [DOI:10.1056/NEJMoa2001017]
 9. Tuite AR, Bogoch II, Sherbo R, Watts A, Fisman D, Khan K. Estimation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) burden and potential for international dissemination of infection from Iran. Annals of Internal Medicine 2020; 172(10): 699-701.
 10. Tuite AR, Bogoch II, Sherbo R, Watts A, Fisman D, Khan K. Estimation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) burden and potential for international dissemination of infection from Iran. Annals of Internal Medicine 2020; 172(10): 699-701. [DOI:10.7326/M20-0696]
 11. Cronqvist A, Theorell T, Burns T, Lützén K. Caring about-caring for: moral obligations and work responsibilities in intensive care nursing. Nurs Ethics 2004; 11(1): 63-76.
 12. Cronqvist A, Theorell T, Burns T, Lützén K. Caring about-caring for: moral obligations and work responsibilities in intensive care nursing. Nurs Ethics 2004; 11(1): 63-76. [DOI:10.1191/0969733004ne667oa]
 13. Ebrahimi H, Nikravesh M, Oskouie F, Ahmadi F. Stress: Major Reaction of Nurses to the Context of Ethical Decision Making. RJMS 2007; 14 (54): 7-15.
 14. Ebrahimi H, Nikravesh M, Oskouie F, Ahmadi F. Stress: Major Reaction of Nurses to the Context of Ethical Decision Making. RJMS 2007; 14 (54): 7-15.
 15. Schluter J, Winch S, Holzhauser K, Henderson A. Nurses' moral sensitivity and hospital ethical climate: a literature review. Nurs Ethics 2008; 15(3): 304-21.
 16. Schluter J, Winch S, Holzhauser K, Henderson A. Nurses' moral sensitivity and hospital ethical climate: a literature review. Nurs Ethics 2008; 15(3): 304-21. [DOI:10.1177/0969733007088357]
 17. Hamric, AB. Davis, WS. Childress, MD. Moral distress in health care professional. Pharos Journal of the Netherlands institute at Athens 2006;69 (1): 16-23.
 18. Hamric, AB. Davis, WS. Childress, MD. Moral distress in health care professional. Pharos Journal of the Netherlands institute at Athens 2006;69 (1): 16-23.
 19. Nathaniel AK. Moral reckoning in nursing. West J Nurs Res 2006; 28(4): 419-38.
 20. Nathaniel AK. Moral reckoning in nursing. West J Nurs Res 2006; 28(4): 419-38. [DOI:10.1177/0193945905284727]
 21. Khoiee EM, Hosseini Vaziri M. Alizadegan, S. Motevallian, SA. Goushegir, SA. Ghoroubi, J. Developing the Moral Distress Scale in the Population of Iranian Nurses. Iranian Journal of Psychiatry 2008; 3(2): 55-8.
 22. Khoiee EM, Hosseini Vaziri M. Alizadegan, S. Motevallian, SA. Goushegir, SA. Ghoroubi, J. Developing the Moral Distress Scale in the Population of Iranian Nurses. Iranian Journal of Psychiatry 2008; 3(2): 55-8.
 23. De Carvalho EC, Muller M, de Carvalho PB, de Souza Melo A. Stress in the professional Practice of oncology nursing. Cancer Nurs 2005; 28(3): 187−92.
 24. De Carvalho EC, Muller M, de Carvalho PB, de Souza Melo A. Stress in the professional Practice of oncology nursing. Cancer Nurs 2005; 28(3): 187−92. [DOI:10.1097/00002820-200505000-00004]
 25. Abbaszadeh A, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. The relationship between moral distress and retention in nurses in Birjand teaching hospitals. IJME 2013; 6(2): 57-66.
 26. Abbaszadeh A, Nakhaei N, Borhani F, Roshanzadeh M. The relationship between moral distress and retention in nurses in Birjand teaching hospitals. IJME 2013; 6(2): 57-66.
 27. West J. Ethical issues and new nurses: Preventing ethical distress in the work environment. Kansas Nurse 2007; 82(4): 5.
 28. West J. Ethical issues and new nurses: Preventing ethical distress in the work environment. Kansas Nurse 2007; 82(4): 5.
 29. Shafei AR, Ravanipour M, Yazdankhahfard M, Mirzaeai K. The relationship between moral distress and burnout among nurses of Shahid Ganji Hospital, Borazjan in 1394. nvj 2016; 2(5): 15-26.
 30. Shafei AR, Ravanipour M, Yazdankhahfard M, Mirzaeai K. The relationship between moral distress and burnout among nurses of Shahid Ganji Hospital, Borazjan in 1394. nvj 2016; 2(5): 15-26.
 31. Zuzelo, p. (2007). Exploring the moral distress of registered nurses. Nursing Ethics 2007; 14(3): 344-54.
 32. Zuzelo, p. (2007). Exploring the moral distress of registered nurses. Nursing Ethics 2007; 14(3): 344-54. [DOI:10.1177/0969733007075870]
 33. Harrowing JN, Mill J. Moral distress among Ugandan nurses providing HIV care: a critical
 34. Harrowing JN, Mill J. Moral distress among Ugandan nurses providing HIV care: a critical
 35. Ethnography. Int J Nurs Stud 2010; 47(6): 723–73.
 36. Ethnography. Int J Nurs Stud 2010; 47(6): 723-73. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2009.11.010]
 37. Maslach C, l. S. J, Maslash M. Burnout in ventory manual. Palo Alto calif: consulting psychologists 2000؛ 16(1): 145-150.
 38. Maslach C, l. S. J, Maslash M. Burnout in ventory manual. Palo Alto calif: consulting psychologists 2000؛ 16(1): 145-150.
 39. The relationship between moral distress and burnout among nurses of Shahid Ganji Hospital, Borazjan in 2016. NVI 2016; 2(5): 15-26.
 40. The relationship between moral distress and burnout among nurses of Shahid Ganji Hospital, Borazjan in 2016. NVI 2016; 2(5): 15-26.
 41. Beikmoradi A, Rabiee S, Khatiban M, Cheraghi , M A. Nurses distress in intensive care unit: a survey in teaching hospitals. ijme 2012; 5(2): 58-69.
 42. Beikmoradi A, Rabiee S, Khatiban M, Cheraghi , M A. Nurses distress in intensive care unit: a survey in teaching hospitals. ijme 2012; 5(2): 58-69.
 43. Borhani F, Esmaealei Abdar M, Razban F, Roshanzadeh M. Ethical distress in nurses and its relationship with burnout. Medical Ethic 2013; 7(25): 123-144.
 44. Borhani F, Esmaealei Abdar M, Razban F, Roshanzadeh M. Ethical distress in nurses and its relationship with burnout. Medical Ethic 2013; 7(25): 123-144.
 45. Mohammadi Nafchi S, Borhani F, Roshanzadeh M. The relationship between moral distress and environmental empowerment in nurses of Kerman teaching hospitals. Medical Ethic 2013; 7(26): 91-113.
 46. Mohammadi Nafchi S, Borhani F, Roshanzadeh M. The relationship between moral distress and environmental empowerment in nurses of Kerman teaching hospitals. Medical Ethic 2013; 7(26): 91-113.
 47. Damshenas M H, Kalani N, Javadpour S, Molaei F, Rahmanian F, Hosseini Y, et al . Moral distress and desire to quit: A cross-sectional descriptive study of nurses working in teaching hospitals of Jahrom in 2016. J Educ Ethics Nurs 2020; 9(1-2): 10-17.
 48. Damshenas M H, Kalani N, Javadpour S, Molaei F, Rahmanian F, Hosseini Y, et al . Moral distress and desire to quit: A cross-sectional descriptive study of nurses working in teaching hospitals of Jahrom in 2016. J Educ Ethics Nurs 2020; 9(1-2): 10-17.
 49. Arinda R, Prawesti A, Widianti E. Nurses’ Moral Distress in the Emergency Department. Journal of Nursing Care 2019; 2(3): 223-230.
 50. Arinda R, Prawesti A, Widianti E. Nurses' Moral Distress in the Emergency Department. Journal of Nursing Care 2019; 2(3): 223-230. [DOI:10.24198/jnc.v2i3.21374]
 51. Sedaghati A, Assarroudi A, Akrami R, Rad M. Moral distress and its influential factors in the nurses of the nursing homes in khorasan provinces in 2019: A descriptive-correlational study. Iranian J Nursing Midwifery Res 2020; 25:319-24.
 52. Sedaghati A, Assarroudi A, Akrami R, Rad M. Moral distress and its influential factors in the nurses of the nursing homes in khorasan provinces in 2019: A descriptive-correlational study. Iranian J Nursing Midwifery Res 2020; 25:319-24. [DOI:10.4103/ijnmr.IJNMR_158_19]
 53. Wenwen Z, Xiaoyan W, Yufang Z, Lifeng C, Congcong S. Moral distress and its influencing factors: A cross-sectional study in China. Nurs Ethics 2018; 25(4): 470-480.
 54. Wenwen Z, Xiaoyan W, Yufang Z, Lifeng C, Congcong S. Moral distress and its influencing factors: A cross-sectional study in China. Nurs Ethics 2018; 25(4): 470-480. [DOI:10.1177/0969733016658792]
 55. Karagozoglu S, Yildirim G, Ozden D, Çınar Z. Moral distress in Turkish intensive care nurses. Nurs Ethics 2017; 24(2): 209-224.
 56. Karagozoglu S, Yildirim G, Ozden D, Çınar Z. Moral distress in Turkish intensive care nurses. Nurs Ethics 2017; 24(2): 209-224. [DOI:10.1177/0969733015593408]
 57. Elpern EH, Covert B, Kleinpell R. Moral distress of staff nurses in a medical intensive care unit. Am J Crit Care 2005; 14(6): 523-30.
 58. Elpern EH, Covert B, Kleinpell R. Moral distress of staff nurses in a medical intensive care unit. Am J Crit Care 2005; 14(6): 523-30. [DOI:10.4037/ajcc2005.14.6.523]
 59. Nicla P. Occupational stressors and coping as determinants of burnout in female hospice nurses. J Adv Nurse 2001; 33(3): 39-60.
 60. Nicla P. Occupational stressors and coping as determinants of burnout in female hospice nurses. J Adv Nurse 2001; 33(3): 39-60. [DOI:10.1046/j.1365-2648.2001.01677.x]
 61. Khaghani d, Character d, Abdi w, Freedom c. The study of burnout in nurses. Journal of Behavioral Sciences 1389; 2(1): 51-9.
 62. Khaghani d, Character d, Abdi w, Freedom c. The study of burnout in nurses. Journal of Behavioral Sciences 1389; 2(1): 51-9.
 63. Rahmanian A, Mirzaei T, Sabzevari S. The relationship between moral development and moral distress in Bam. J Educ Ethics Nurs 2019; 8(3-4): 37-43.
 64. Rahmanian A, Mirzaei T, Sabzevari S. The relationship between moral development and moral distress in Bam. J Educ Ethics Nurs 2019; 8(3-4): 37-43.
 65. Corley MC, Selig P. Prevalence of principle thinking by critical care nurses. Dimens Cril Care Nurs 1994; 13(2): 96-103.
 66. Corley MC, Selig P. Prevalence of principle thinking by critical care nurses. Dimens Cril Care Nurs 1994; 13(2): 96-103. [DOI:10.1097/00003465-199403000-00007]
 67. Abbaszadeh A, Borhani F, Sharif F, Toghraei F. The relationship between nurses' moral distress and end-of-life decisions in intensive care units. Medical ethics 2012; 6(22): 117-133.
 68. Abbaszadeh A, Borhani F, Sharif F, Toghraei F. The relationship between nurses' moral distress and end-of-life decisions in intensive care units. Medical ethics 2012; 6(22): 117-133.
 69. Norman LD, Donelan K, Buerhaus PI, et al. The older nurse in the workplace: Does age Matter? Nurs Econ 2005; 23(6): 282-9.
 70. Norman LD, Donelan K, Buerhaus PI, et al. The older nurse in the workplace: Does age Matter? Nurs Econ 2005; 23(6): 282-9.
 71. Janvier A, Nadeau S, Deschênes M, Couture E, Barrington KJ. Moral distress in the neonatal Intensive care unit: caregiver's experience. J Perinatol 2007; 27(4): 203-8.
 72. Janvier A, Nadeau S, Deschênes M, Couture E, Barrington KJ. Moral distress in the neonatal Intensive care unit: caregiver's experience. J Perinatol 2007; 27(4): 203-8. [DOI:10.1038/sj.jp.7211658]
 73. Lazzarin M, Biondi A, Di Mauro S. Moral distress in nurses in oncology and hematology Units. Nurs Ethics 2012; 19(2): 183-95.
 74. Lazzarin M, Biondi A, Di Mauro S. Moral distress in nurses in oncology and hematology Units. Nurs Ethics 2012; 19(2): 183-95. [DOI:10.1177/0969733011416840]
 75. Hart TJ. Moral distress in a non-acute care setting: the experience of registered nursing Ontario. Queen’s University 2009؛ 40(2): 180-186.
 76. Hart TJ. Moral distress in a non-acute care setting: the experience of registered nursing Ontario. Queen's University 2009؛ 40(2): 180-186.