دوره و شماره: دوره 9، 3-4، مهر 1399 
بررسی سطح دیسترس اخلاقی در پرستاران و پزشکان مراقب از بیماران مبتلا به کوید 19 : یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1399

صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.9.3.4.1

لیلی مصلی نژاد؛ سمانه عبیری؛ نوید کلانی


تبیین چالش های آموزش به بیمار از دیدگاه پرستاران : تحلیل محتوی کیفی

صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.9.3.4.9

سمیه قاسمی پنجاه؛ پرند پورقانع؛ مریم رجب پورنیکفام؛ فاطمه محمدی نخجیری


کاربرد تئوری مراقبت انسانی واتسون بر اضطراب و نا امیدی نوجوان دچار ترومای شکستگی و سوختگی دست: یک گزارش آموزشی

صفحه 17-25

10.52547/ethicnurs.9.3.4.17

سولماز هلاکو؛ اکرم ثناگو؛ سهیلا کلانتری؛ لیلا جویباری


بررسی تاثیر آموزش اصول اخلاق حرفه‌ای در نگرش مدیران بالینی پرستاری به فرهنگ ایمنی بیمار

صفحه 26-37

10.52547/ethicnurs.9.3.4.26

معصومه باقرپور؛ علی صدرالهی


بررسی ارتباط مواجهه با تضادهای اخلاقی با ویژگی‌های فردی اجتماعی و ادراک از محیط در پرستاران شاغل دربخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سال1397

صفحه 38-46

حوا عبدالهی لرستانی؛ سیمین جهانی؛ مرضیه اسدی ذاکر؛ بهمن چراغیان


بررسی ارتباط حرفه ای از دیدگاه دستیاران و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان

صفحه 47-56

10.52547/ethicnurs.9.3.4.47

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری؛ عباس تقوی اردکانی؛ محمد رضا شریف؛ محمدجواد آزادچهر


بررسی ارتباط خودکنترلی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارآموز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

صفحه 57-63

10.52547/ethicnurs.9.3.4.57

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری


بررسی رابطه جهت‌گیری هدف و موفقیت تحصیلی در بین دانشجویان مامایی دانشگاه علوم‌ پزشکی یزد

صفحه 64-71

10.52547/ethicnurs.9.3.4.64

سمیه اکبری فارمد؛ معصومه گروهی؛ آرزو فرج پور


بررسی همسویی هوش اخلاقی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان افشار یزد سال 1396

صفحه 72-78

10.52547/ethicnurs.9.3.4.72

بهروز پاک چشم؛ مریم دهقان؛ ایمانه باقری؛ زهره کلانی


دیدگاه پرستاران در مورد رفتار نامحترمانه در بالین در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

صفحه 79-85

10.52547/ethicnurs.9.3.4.79

لیلا رفیعی وردنجانی


تبیین شاخص های اخلاق تدریس در اموزش علوم پزشکی :یک مطالعه ترکیبی

صفحه 86-94

10.52547/ethicnurs.9.3.4.86

لیلی مصلی نژاد؛ منصور تفویضی؛ محمد امین مرادیان


نیاز به پاسخ سریعتر سیستم آموزش و پژوهش به covid-19

صفحه 95-97

10.52547/ethicnurs.9.3.4.95

محسن حجت