بررسی همسویی هوش اخلاقی و رضایت شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان افشار یزد سال 1396

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، سازمان تامین اجتماعی ایران

2 کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، سازمان تامین اجتماعی ایران

3 کارشناسی ارشد،گروه پرستاری داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

4 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پرستاری حرفه‌ای انسانی است که در ذات خود با مسائل اخلاقی همراه است که این خود در گسترش هوش اخلاقی آن‌ها مؤثر است. همچنین آنها نقش عمده‌ای در کیفیت ارائه خدمات به عهده دارند لذا رضایت شغلی و کارآیی آن‌ها  باعث افزایش و ارتقای خدمات درمانی می‌گردد.
روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی 105پرستار شاغل در بیمارستان افشار یزد در سال 1396 که به صورت سرشماری انتخاب شدند انجام گرفت. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و هوش اخلاقی لنیک و کیل و فرم مشخصات دموگرافیک بود. داده‌ها  با استفاده از نرم‌افزار آماری spss19  و آزمون توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون) تجزیه و تحلیل شدند.           
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها میانگین هوش اخلاقی و رضایت شغلی به ترتیب 6.6 ± 73.21 و 10.05 ± 61.23  بود. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه درستکاری (5.44± 58.09) و پایین‌ترین میانگین مربوط به مؤلفه دلسوزی (1.93±15.01) بود . ارتباط معنی‌داری بین رضایت شغلی و هوش اخلاقی وجود داشت(p=0.001)، که این ارتباط بین رضایت شغلی و خرده مقیاس درستکاری، بخشش و دلسوزی معنادار بود (p<0.05) و ارتباط معنی‌داری بین رضایت شغلی و خرده مقیاس مسئولیت پرستاران وجود نداشت(p=0.150).
نتیجه‌گیری: پرستارانی که از هوش اخلاقی بالایی برخوردارند به این معنی که مسئولیت‌پذیری، دلسوزی، درستکاری و بخشش بیشتری دارند معمولاً از لحاظ جسمانی عاطفی و ذهنی آماده‌تر هستند و این امر تأثیر گسترده‌ای در رضایت شغلی پرستاران بر جای می‌گذارد و به تدریج برنامه کاری درمان جالب، چالش برانگیز، فعالانه و خلاق خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Ethical Intelligence and Job Satisfaction in Nurses Working in Afshar Hospital in Yazd, 1396

نویسندگان [English]

  • Behrouz Pakcheshm 1
  • Maryam Dehghan 2
  • Zohreh Kalani 3
  • Imane Bagheri 4

1 Master of Critical Care Nursing, Iranian Social Security Organization, Iran

2 Master of pediatric Nursing, Iranian Social Security Organization, Iran

3 Master of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

4 PhD student in Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nursing is the human profession that is inherently associated with ethical issues that is effective in
spreading their moral intelligence. They also play a major role in the quality of service delivery, so job satisfaction and efficiency increase and enhance health services.
Materials and Methods: This descriptive-analytical study was performed on 105 nurses working in Yazd Afshar Hospital in
2017 who were selected by census. Measurement tools included Minnesota Job Satisfaction Questionnaire, Lnick & Kiel Moral Intelligence Questionnaire and demographic profile form. Data were analyzed by SPSS 19 software using descriptive (mean and standard deviation) and inferential tests (Pearson correlation coefficient).
Results: The mean score of moral intelligence and job satisfaction were 73.21 ±6.6 and 61.23 ±10.05 respectively. The highest mean was for the honesty component (58.09 ±5.44) and the lowest mean was for the compassion component (15.01±1.93). There was a significant relationship between job satisfaction and moral intelligence (p=0.001), which showed a significant relationship between job satisfaction and the subscale of honesty, forgiveness and compassion (P< 0.05).There was no significant relationship between job satisfaction and nurses responsibility subscale (P= 0.150).
Conclusion: Nurses with high moral intelligence mean that they are more responsive, compassionate, honest, and
forgiving, and are usually more physically emotionally and mentally prepared, which has a wide impact on nurses' job satisfaction. Gradually the treatment plan will become interesting, challenging, active and creative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Intelligence
  • Job Satisfaction
  • Nurse