بررسی ارتباط حرفه ای از دیدگاه دستیاران و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی کاشان

نویسندگان

1 دکترای تخصصی،مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

3 دانشیارگروه اطفال، مرکز تحقیقات عفونی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

4 استاد، گروه اطفال، مرکز تحقیقات عفونی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

5 دانشیار، گروه اطفال، مرکز تحقیقات عفونی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

6 کارشناسی ارشد، گروه آمار زیستی،مرکز تحقیقات عوامل مؤثر بر سلامت،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

7 دکترای پزشکی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط دستیار و پرستار شامل تعامل متقابل بین آنها به منظور دستیابی به یک هدف مشترک درمانی یعنی ارتقای وضعیت بیمار است. ایجاد ارتباط صحیح به عنوان مهمترین ویژگی لازم برای افراد شاغل در مراقبت‌های بهداشتی اولیه توصیف شده است. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دستیاران و پرستاران نسبت به ارتباط حرفه‌ای، انجام شد.
روش کار: این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و در سال 1398، انجام شد. نمونه‌ گیری از مشارکت کنندگان در دسترس و شامل 200 نفر از پرستاران و دستیاران یک بیمارستان آموزشی درمانی انجام شد. ابزار جمع ‌آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه ارتباط حرفه‌ای از دیدگاه پرستار و پزشک بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی و میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون‌های تی و ANOVA) و  نرم‌افزار 16 SPSS انجام شد.
یافته‌ها: از دیدگاه پرستاران، میزان ارتباط حرفه ‌ای در مورد اطلاع رسانی به موقع به دستیاران در مورد مسائل مرتبط با مراقبت بیمار، با میانگین 4.62 و از دیدگاه دستیاران،  تاثیر میزان ارتباط حرفه ‌ای خوب با پرستاران بر ارتقای وضعیت بیماران، با میانگین 4.72 بیشتر از گویه ‌های دیگر بوده است. 70 درصد پرستاران و 83 درصد دستیاران اذعان داشته اند که ارتباط حرفه ‌ای آنها در سطح خوب است. میان دیدگاه پرستاران با وضعیت استخدامی مختلف (p=0.046) و دیدگاه دستیاران گروه‌ های آموزشی مختلف در زمینه ارتباط حرفه‌ ای تفاوت معناداری وجود دارد (p=0.001).
نتیجه ‌گیری: در مجموع ارتباط حرفه ‌ای از دیدگاه دستیاران و پرستاران، در سطح خوب و مناسب قرار دارد. ولی به منظور افزایش اثربخشی ارائه خدمات مراقبت سلامت و ارتقای کارآیی سیستم درمانی و همچنین آشنایی همه افراد با تاثیر یادگیری مهارت برقراری ارتباط حرفه‌ ای، لازم است تمهیداتی مانند آموزش‌ های بین حرفه ‌ای و مهارت ‌های ارتباطی برای تیم درمان، در نظر گرفته شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating professional communication from the perspective of residents and nurses of Kashan's Shahid-Beheshti Hospital

نویسندگان [English]

 • Saeideh Daryazadeh 1
 • Maryam Yavari 2
 • Abbas Taghavi Ardakani 3
 • Mohamadreza Sharif 4
 • Davood Kheirkhah 5
 • Mohamad Javad Azadchehr 6
 • Arsalan Sabamehr 7

1 Ph.D, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Ph.D. candidate, Medical Education Development Research Center (EDC), Kashan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Associate professor, Department of Pediatric, Infectious Diseases Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

4 Professor, Department of Pediatric, Infectious Diseases Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

5 Associate professor, Department of Pediatric, Infectious Diseases Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

6 Msc, Department of Biostatic, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

7 General Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Resident-nurse communication involves the interaction between them to achieve a common therapeutic
goal, namely to improve patient status. Proper communication has been identified as the most important attribute for people working in primary health care. The purpose of this study was to determine the attitudes of nurses and residents towards professional communication.
Materials and Methods: This study was a descriptive-analytical study in 2019. Sampling was made of available participants, including 200 nurses and residents of an educational hospital. Data were collected using two valid and
reliable questionnaires included two professional communication questionnaires from the perspective of nurse and physician. Data were analyzed using descriptive statistics (frequency distribution, mean and standard deviation) and inferential statistics (t-test and ANOVA) and SPSS16 software.
Results: From the nurses' viewpoint, the level of professional communication about timely informing residents about patient care issues, with a mean of 4.62 and from the residents' viewpoint, the effect of good professional communication with nurses on the improvement of patient status, with a mean of 4.72 more there were other items. 70% of nurses and 83% of residents admitted that their professional relationship was good. There was a significant difference between the viewpoints of nurses with different employment status (p = 0.046) and the viewpoints of different educational departments in the field of professional communication. (P =0.001)
Conclusion: Overall, professional communication from the viewpoint of residents and nurses is at a good level. However, measures such as interprofessional education and communication skills for the treatment team need to be considered in order to increase the effectiveness of health care delivery and improve the efficiency of the health care system, as well as to familiarize people with the impact of learning professional communication skills.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communication
 • Physician
 • Nursing
 • Hospitals
 • Patient Care Team