بررسی ارتباط خودکنترلی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارآموز پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، مرکزتحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکترای تخصصی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

3 دانشیار، گروه اطفال، مرکز تحقیقات عفونی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

4 استاد، گروه اطفال، مرکز تحقیقات عفونی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

5 کارشناسی ارشد، گروه آمار زیستی،مرکز تحقیقات عوامل مؤثر بر سلامت،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

6 دکترای پزشکی عمومی،دانشگاه علوم پزشکی کاشان،کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: خودکنترلی به عنوان زیربنای باورهای فرد، نقش اساسی در زمینه های گوناگون زندگی انسان به ویژه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط خودکنترلی با عملکرد تحصیلی دانشجویان کارآموز پزشکی بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1398 بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی با مشارکت 100 نفر از کارآموزان پزشکی و نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خودکنترلی مدل تانجی بود و برای سنجش عملکرد تحصیلی، معدل کارآموزان بررسی گردید. داده ها به روش توصیفی تحلیلی و با آزمون های تی و آزمون همبستگی پیرسون و استفاده از نرم افزار آماری SPSS16 تحلیل شد(p≤0.05).
یافته‌ها: میان خودکنترلی و مؤلفه های آن و عملکرد تحصیلی کارآموزان رابطه معناداری وجود داشت(p=0.020). در بین کارآموزان زن نیز رابطه معناداری بین خودکنترلی و عملکرد تحصیلی گزارش شد(p=0.003). همچنین در کارآموزان مجرد، رابطه معناداری بین نمره کل خودکنترلی با عملکرد تحصیلی وجود دارد و با افزایش نمره خودکنترلی، میزان عملکرد تحصیلی آنها نیز افزایش معناداری پیدا می کند (p=0.021).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که با افزایش نمره کل خودکنترلی و مؤلفه های آن در کارآموزان پزشکی، نمره عملکرد تحصیلی نیز افزایش معناداری می یابد. از آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروه های پزشکی با سلامت جامعه ارتباط دارد، مطلوب است که دانشگاه ها، آموزش هایی را در جهت افزایش خودکنترلی دانشجویان فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between self-control and academic performance in medical clerkships of Kashan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Saeideh Daryazadeh 1
  • Maryam Yavari 2
  • Abbas Taghavi Ardakani 3
  • Davood Kheirkhah 3
  • Mohammad Reza Sharif 4
  • Mohammad Javad Azadchehr 5
  • Mohadeseh Shafieipoor 6

1 Ph.D, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Ph.D, candidate, Medical Education Development Research Center (EDC), Kashan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Associate professor, Department of Pediatric, Infectious Diseases Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

4 Professor, Department of Pediatric, Infectious Diseases Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

5 MSc, Department of Biostatic, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

6 General Medicine, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Self-control, as the foundation of individual beliefs, plays a key role in various areas of human life,
especially the progress and academic performance of students. The aim of this study was to determine the relationship between self-control and academic performance of medical interns in Shahid Beheshti Hospital of Kashan University of Medical Sciences in 2019.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed with the participation of 100 medical clerkships and available sampling. Data collection tool was a self-regulatory questionnaire of Tangney model and
to evaluate academic performance, the average of clerkships was examined. Data were analyzed using t-test and Pearson correlation test and SPSS16 statistical software. (P≤0.05).
Results: There was a significant relationship between self-control and its components and the academic performance of clerkships. (p=0.020) Among female clerkships, a significant relationship between self-control and academic performance was reported. (p=0.003) Also, in single clerkships, there is a significant relationship between total self-control score and academic performance, and with increasing self-control score, their academic performance rate also increases significantly. (P=0.021)
Conclusion: The results showed that with increasing the total score of self-control and its components in medical
clerkships, the score of academic performance also increases significantly. Since the academic achievement of medical students is related to public health, it is desirable that universities provide training to increase students' self-control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Control
  • Academic Performance
  • Medical Student