بررسی تاثیر بکارگیری دانشجویان عرصه در تیم آموزش بالینی ( طرح پیرمنتورینگ ) بر میزان استرس بالینی دانشجویان اتاق عمل

نویسندگان

1 مربی گروه اتاق عمل، دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، مربی گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: دانشجویان اتاق عمل در محیط آموزش بالینی استرس بالایی دارند که بر یادگیری آنان تاثیر می‌گذارد. با توجه به اینکه کنترل استرس دانشجویان در محیط آموزش بالینی اتاق عمل از اهمیت خاصی برخوردار است؛ بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تاثیرگذاری دانشجویان مقطع تیم آموزش بالینی (طرح پیرمنتورینگ) بر میزان استرس بالینی دانشجویان اتاق عمل می­ باشد.
روش کار: در این بررسی نیمه تجربی تاثیر اجرای طرح پییرمنتوریگ بر میزان استرس بالینی دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت، از دانشجویان ترم 8 این رشته به عنوان دستیار آموزشی جهت آموزش به دانشجویان ترم 4 استفاده شد. در گروه کنترل آموزش مریی به شکل رایج بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه عوامل استرس‌زای آموزش بالینی محقق ساخته شامل 29 سوال بود که روایی و پایایی آن تایید شده بود. روایی محتوایی پرسشنامه توسط صاحب‌نظران مورد تائید قرار گرفته و پایایی آن (r=0.86) گزارش شده است. با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون استنباطی (کای دو ، تی مستقل) تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شد.
یافته‌ها: میانگین نمره کل عوامل استرس‌زای بالینی در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله، تفاوت معنی‌داری نداشت (p=0.783). اما میانگین نمره کل عوامل تنش‌زای بالینی گروه مداخله قبل از کارآموزی 14.80 ± 66.10 بود که بعد از اجرای مداخله به 13.51 ± 59.00 کاهش یافت و آزمون آماری تی زوجی این اختلاف را معنی دار نشان داد (p=0.035).
 نتیجه گیری: یافته‌ها نشان داد که رویکرد پییرمنتورینگ بر کاهش استرس بالینی دانشجویان اتاق عمل موثر می‌باشد. پیشنهاد می‌شود این روش در آموزش بالینی دانشجویان پیراپزشکی استفاده گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect Of Clinical Team Teaching (Peer Menoring) On The Clinical Stress Of Operating Room Students

نویسندگان [English]

  • Maryam Tolyat 1
  • Marzieh Helal Birjandi 2

1 Master of Nursing, Ph.D. Candidate in Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Birjand University of Medical Science, Birjand, Iran

2 Master of Nursing, Paramedical faculty. Birjand University of medical science, Birjand, Iran

چکیده [English]

Introduction: Operating room students in the clinical education environment have high-stress levels that affect their
learning. Considering that student stress control is of particular importance in the operating room clinical education environment; therefore, the aim of this study was to investigate the effect of clinical education team students (Peer-Mentoring plan) on the level of clinical stress in operating room students.
Materials & Methods: In this quasi-experimental study, the effect of the Peer-Mentoring plan on the clinical stress of operating room students before and after the intervention was investigated. 8th-semester students of this field were
used as teaching assistants to teach 4th-semester students. In the control group, trainers' education was being done in the common method. The data collection tool was a researcher-made clinical education stressors questionnaire consisting of 29 questions that its validity and reliability were confirmed. Data were analyzed using SPSS 16 software and descriptive statistical tests (mean and standard deviation) and inferential test (chi-square and independent t-test).
Results: The mean total score of clinical stressors in the control group before and after the intervention was not significantly different (P = 0.783). But the mean score of total clinical stressors in the intervention group before the internship was 66.10±14.80 which decreased to 59.00± 13.51 after the intervention and paired t-test showed a significant difference (P=0.035).
Conclusion: The results showed that the Peer-Mentoring approach is effective in reducing the clinical stress of operating room students. It is suggested that this method be used in the clinical education of paramedical students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentoring
  • Peer
  • Clinical Education
  • Stress
  • Operating Room