بررسی موانع رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری ازدیدگاه پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سراب (1398)

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی آزاد واحد سراب، سراب، ایران

2 دانشجوی دکترای سیاستگذاری، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه خوارزمی، ایران

3 دانشجوی کارشناسی هوشبری، گروه هوشبری، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، سراب، ایران

4 کارشناس پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب، سراب، ایران

چکیده

مقدمه: سنگ بنای اجرای تمامی مراقبت‌ های پرستاری، داشتن اخلاق حرفه‌ ای می‌باشد. اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺖ ذاﺗﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری می‌باشد و رعایت آن همان انتظارات بیماران است. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی موانع رعایت معیارهای اخلاق حرفه‌ ای در عملکرد پرستاری ازدیدگاه پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) در شهرستان سراب (1398) مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: این پژوهش توصیفی - مقطعی در بیمارستان شهرستان سراب (1398) برروی 108 پرستار بالینی که به صورت نمونه‌ گیری تصادفی و ساده انتخاب شده بودند، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات دو ﭘﺮسشنامه که شامل: مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد تحقیقاتی ﻣﻮاﻧﻊ رعایت معیارهای اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﻨﻞ محترم ﭘﺮﺳﺘﺎری می ‌باشد که در سه زمینۀ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، محیطی و ﻓﺮدی -ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ بود. از نرم افزار SPSS نسخه 24 برای تجزیه تحلیل داده‌ها استفاده شد و و در این راستا از آمار توصیفی ( شامل: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار ) استفاده شد.
یافته‌ ها: از دیدگاه پرستاران، مهمترین موانع در بعد مدیریتی، کمبود پرسنل با میانگین (35.05±4.1) و حمایت اخلاقی و حقوقی ناکافی مدیران ارشد از پرسنل پرستاری با میانگین (25.02±4.1)، در بعد محیطی، توقعات نابجای بیماران و همراهان ایشان از پرسنل پرستاری با میانگین (10.15±4.1) و ازدحام بخش با میانگین (87.22±3.1)، همچنین در بعد فردی–مراقبتی، عدم کفایت درآمد یا استراحت ناکافی در پرسنل پرستاری با میانگین (87.24±3.1) بودند.
نتیجه‌ گیری: کمبود پرسنل و عدم کفایت درآمد یا استراحت ناکافی و توقعات نابجای بیماران و همراهان به عنوان جنبه‌ های تاثیرگذار در رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ ای مشخص شدند. بنابراین امید است که مسئولین درمانی با دادن راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع موجود بکوشند؛ تا شاهد رعایت اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ‌ ای در نظام ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ- درﻣﺎﻧﻲ به نحو بهتر باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the barriers to professional ethics in nursing practice from the perspective of hospital nurses In 1398, Imam Khomeini Sarab city

نویسندگان [English]

  • Reza Karimi johani 1
  • Ferydoun Karimi johani 2
  • Maryam Hamdollahi Miandoab 3
  • Narges Abbasi 4

1 Nursing Expert, Department of Nursing, Faculty of Medical Sciences, Islamic Azad University, Sarab Branch, Sarab, Iran.

2 PhD Student in Policy Making , Social Sciences Department , kharazmi University, Iran

3 Anesthesiology undergraduate student, Anesthesia group, Faculty of Medical Sciences, Islamic Azad University, Sarab Branch, Sarab, Iran

4 Department of Nursing, Faculty of Medical Sciences, Islamic Azad University, Sarab Branch, Sarab, Iran

چکیده [English]

Introduction: The cornerstone of all nursing care is professional ethics. Nursing ethics is the essence of nursing
professionalism and its observance is the same as the expectations of the patients. Therefore, this study was conducted to investigate the barriers to professional ethics in nursing practice from the perspective of nurses at Imam Khomeini Hospital in Sarab (2018).
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 108 clinical nurses in Sarab city hospital in 2018 who were selected by simple random sampling. The data collection tools of the two questionnaires, which included demographic characteristics and a standard research questionnaire of the Barriers to observe standards of professional ethics from the perspective of nursing staff that had three areas: Management, environment, and personal care. SPSS software version 24 was used to analyze the data and in this regard, descriptive statistics (including: frequency, percentage, mean and standard deviation) were used.
Results: From the nurses' point of view, the most important obstacles in the managerial dimension are the shortage of staff with an average (4.1±35.05) and insufficient moral and legal support of senior managers of nursing staff with an average (4.1±25.02), in the environmental dimension. Abnormal expectations of patients and their companions from nursing staff with a mean (4.1±10.15) and crowded wards with an average (3.1±87.22), also in the individual-care dimension, there was insufficient income or insufficient rest in the nursing staff with an average (3.1±87.24).
Conclusion: Lack of staff, insufficient income or insufficient rest, and unreasonable expectations of patients and companions were identified as influential aspects in non-compliance with professional ethics. Therefore, it is hoped that the medical authorities will try to remove the existing barriers by providing appropriate solutions, to witness the observance of rights in systems valleys in a better way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Ethical Standards
  • Nursing